مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24329 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

علي(ع) فرموده اند،بافردمتكبررفتاري متكبرانه داشته باشيد درحديث ديگري آمده، به كسي كه به شماظلم يا بدي كرد،درحد توان به اوخوبي كنيد جمع آن چگونه است؟
احسان و نيكي به كسي كه ستمي را بر آدمي روا داشته از بهترين ابزارهاي تربيت است (البته اين در رابطه با تعارضات شخصي است نه مظالم اجتماعي) ولي به دليل تفاوت هاي فردي و ديگر خصلت هاي شخصيتي فرمول يكساني در مورد اندازه محبت نمي توان ارائه نمود حتي در مواردي ممكن است محبت نتيجه معكوس داشته باشد. از جمله مواردي كه عفو و گذشت تاثير نامطلوبي به جا مي گذارد افتادگي در برابر متكبران است (البته متكبر كسي است كه تكبر و خود بزرگ بيني ملكه و صفت راسخ او شده) لذا در احاديث در اين مورد دستور مقابله به مثل داده شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.