مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24359 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

منظور از علم لاينفع كه در دعاي استغفار از آن به خدا پناه مي بريم، چيست؟
برخي از دانسته ها نه براي دين انسان فايده اي دارد و نه براي دنياي او. بنابراين شخص خردمند در علم آموزي بايد اولويت هايي را مشخص كند تا بتواند از عمر خود بهره كامل را ببرد و فرصت ها را بدون استفاده از دست ندهد. درياي علم بي نهايت است و همه آنها نيز براي انسان مفيد نيست. پس بايستي با تيزبيني، علم مفيد را از غير آن باز شناخت و به دنبال مفيد آن حركت كرد. از سوي ديگر گاه بنا به دلايلي آدمي از علم خود نمي تواند بهره ببرد يا بدين صورت كه ممكن است كسي كوه علم باشد ولي نه خود بهره اي از آن مي برد و نه به ديگران بهره اي مي رساند. اين نيز از مصاديق «علم لاينفع» است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.