مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24400 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي انس بيشرت با قرآ ن چه بايد كرد؟
براي انس بيشتر با قرآن برنامة زير پيشنهاد ميشود.
1 ـ هر روز حداقل 50 آيه قرآن را بخوانيد و ترجمه آن را نيز مرور كنيد.
2 ـ پس از پايان مرحله اول علاوه بر تلاوت قرآن با مراجعه به تفاسير مانند (گزيده تفسير نمونه) و يا تفسير نور ـ تفسير 10آيه را مطالعه كنيد.
3 ـ سعي كنيد در اين كار براي خود همراهاني پيدا كنيد، هر آيه را به صورت روزانه يا هفتگي به بحث و گفتگو بگذاريد وپيرامون آن تدبر كنيد.
4 ـ گوش دادن به تفسير از طريق راديوي معارف و يا راديوي قرآن در برنامههاي روزمره خود قرار دهيد.
5 ـ سعي كنيد با تشكيل جلسه تفسير براي نوجوانان يافتههاي خود را براي آنان بازگو كنيد.
6 ـ در مسائل و مشكلات تفسيري حتماً با اهل فن تماس بگيريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.