مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24401 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حبط اعمال يعني چه؟
حبط عمل؛ يعني، باطل شدن ثواب و به هدر رفتن آن عمل.
1. حبط در چندين آيه به كار برده شده است؛ از جمله: من كان يريد الحيوة الدنيا و زينتها خوف اليهم...؛ كساني كه زندگي دنيا و زينت آن را بخواهند، نتيجه اعمالشان را در همين دنيا به طور كامل به آنها ميدهيم و چيزي كم و كاست از آنها نخواهد شد؛ ولي آنان در آخرت جز آتش سهمي نخواهند داشت و آنچه را در دنيا براي غير خدا انجام دادند بر باد ميرود و آنچه را عمل ميكردند باطل و بياثر ميشود. (هود، آيه 15 و 16)
2. ذلك هدي الله يهدي به من يشاء من عباده و لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؛ اين هدايت خدا است كه هر كس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمايي ميكند و اگر آنها مشرك شوند، اعمال (نيكي) كه انجام دادهاند نابود ميگردد.(انعام، 88)
علت حبط اعمال متفاوت است از جمله:
1. كفر: آيه 6 سوره مائده و آيه 9 سوره محمد(ص)؛
2. شرك: آيه 88، سوره انعام؛
3. دل بستن به دنيا: آيه 15 سوره هود؛
4. دمدمي مزاج بودن و عدم ايمان؛ آيه 19 سوره احزاب؛
5. عمل و پيروي كردن از آنچه سخط خداوند در آن است: آيه 28 سوره محمد(ص)
6. صد عن سبيل الله: آيه 32 سوره محمد(ص)؛
7. آزار پيامبر(ص): آيه 2 سوره حجرات.
و نتيجه آن، از بين رفتن اعمال نيك و خالي شدن پرونده از آنها است. البته در بعضي موارد، با توبه قابل جبران است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.