مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24456 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا خداوند توبه انسان هاي جنايتكار رامي پذيرد؟
اصل اوليه در فرهنگ اسلامي آن است كه خداوند دوست دار هدايت و سعادت بندگان است و تاآدمي در اين دنياست خداوند همه درهاي رحمت و بازگشت وبخشش را به سوي او گشوده است. بنابراين خداوند مي خواهد كه حتي بدكاران هم تافرصت از دست نرفته بازگردند و دست از تبه كاري خويش بشويند و راهي به سوي سعادت جاودان يابند. بنابراين اين لطف خداوند است كه باب رحمت را مي گشايدو تنها كسي از اين سعادت محروم است كه به آن پشت كند و تادم مرگ هم چنان به فساد وتباهي خويش ادامه دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.