مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24470 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا بنيان هاي اخلاق از دين برمي آيد يا دين در سايه ارزش هاي اخلاقي پذيرفتني مي شود؟
هر دو قضيه صحيح است. يعني هم بنيان هاي اخلاقي از دين نشأت مي گيرد و هم آن كه ممكن است دين نيز در مواردي به جهت بنيان هاي اخلاقي فرد براي او پذيرفتني شود. به عبارت ديگر دين داراي پايه هاي اخلاقي است كه نظام اخلاقي از آن سرچشمه مي گيرد مثلاً در نگرش ديني امور داراي حسن و قبح ذاتي هستند و خداوند نيز جز به امور نيك فرمان نمي راند و جز از امور ناپسند انسان را باز نمي دارد. اين خود زيربناي يك فلسفه و نظام اخلاقي است. حال ممكن است پذيرش دين حق نيز از ناحيه مباني اخلاقي صورت گيرد. چون راه هاي دسترسي به حقيقت واحد نيست {Hالطرق الي اللَّه بعدد انفس الخلايق H} بنابراين ممكن است كسي دين را از طريق بنيان هاي اخلاقي خويش بشناسد و به آن مؤمن گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.