مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24485 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه تلخكامي ها و شيريني ها و پيروزي ها و شكست ها در زندگي چيست؟
در اين باره بايد توجه داشت كه: اولاً؛ زندگي مجموعه اي از شيريني ها و تلخكامي ها، پيروزي ها و شكست ها، كامروايي ها و ناكامي ها است. اين مسأله حكمت هاي متعددي دارد از جمله اين كه: 1- بسياري از دشواري هاي راه رسيدن به خيرات است و بدون شنا كردن در طوفان مواج سختي ها، نمي توان به ساحل كاميابي و خوشبختي رسيد. 2- در كنار تلخي ها، شيريني زندگي بهتر درك مي شود. 3- نفس انسان در دشواري ها و تحمل شدايد استكمال مي يابد و تربيت مي شود. 4- رنج و شادي هر دو از عوامل آزمايش و ابتلاي الهي هستند. ثانياً؛ در بسياري از موارد رنج و شادي، عكس العمل ما آدميان در برابر حوادث و رخدادهاي جهان پيرامون ماست و براي افرادي كه خودسازي نموده و روح حقيقت را دريافته اند بسياري از رنجها و دشواري ها مطلوبتر از شادي هاي گذرا است. پشت پرده هاي لذايذ آني آفات بسيار و در بطن رنج ها و دشواري ها خيرات بي شمار مي يابند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.