مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24509 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فيض در اصطلاح به چه معناست؟
يض: در اصطلاح، القاي چيزي در دل از طريق الهام است. هم چنين، به فعل فاعلي كه بلا عوض و هميشگي و بي غرض باشد، فيض گويند. از اين جهت حق را مبدأ فياض خوانند كه فيضش علي الدوام بر موجودات وارد مي شود. سرعت تجدد فيض رحماني به گونه اي است كه آمد و رفت آن را ادراك نمي توان كرد، و آمدنش عين رفتن است، {V(فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، سيد جعفر سجادي، ص 630 و 631)V}. {Sصورتي از بي صورتي آمد برون # باز شد كه انا اليه راجعون S} {Sپس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي است # مصطفي فرموده، دنيا ساعتي است S} {Sهر نفس نو مي شود دنيا و ما# بي خبر از نو شدن اندر بقاS}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.