مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24531 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كمال جويي انسان را توضيح دهيد ؟
ريـشـه بـسياري از تمايلات رواني و انگيزه هاي دروني , كمال جويي انسان است . اساساهيچ فردي دوسـت نـدارد نقصي در وجودش باشد , لذا تا حد توان در رفع نقص و عيب خودتلاش مي كند , و خود را بسوي كمال سوق مي دهد , و عيب خود را دوست ندارد بر ملاكند , همين ميل به كمال در صـورتـي كـه در مـسـيـر فطري خودش حركت كند عامل هرگونه ترقي و تكامل مادي و معنوي مي شود , ولي اگر انحراف يابد منشا بزرگي فروشي ,رياكاري , ستايش طلبي و ... خواهد بود .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.