مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24536 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا مسالة شناخت در دنياي امروز اين همه اهميت پيدا كرده است؟
دنيا، دنياي مكتب و ايدئولوژي است. مكتب و ايدئولوژي بر پاية جهان بيني است و جهان بيني بر پايه شناخت. از اينجا انسان به اهميت مسئلة شناخت پي ميبرد. آنكه ايدئولوژي اش مثلاً بر اساس جهان بيني مادي است، جهان بيني مادياش براساس نظرية خاصي در باب شناخت است. آن ديگري ايدئولوژي ديگري دارد بر اساس جهان بيني ديگري و آن جهان بيني براساس نظريهاي است كه در باب شناخت دارد. اين است كه ماقبل از بحث دربارة ايدئولوژيها، مكتبها و جهان بينيها بايد تكليف مسئلة شناخت را روشن كنيم.
به آن اندازه كه امروز اين مسئله اهميت پيدا كرده است، در جهان ديروز به اهميت اين مسئله پي نبرده بودند. ولي مسئلة شناخت يك مسئلة بسيار قديمي است و بيش از دوهزار سال از عمر آن ميگذرد. در فلسفه و حكمت اسلامي، ما يابي تحت عنوان «نظرية المعرفه» يعني «نظريه شناخت» نداريم ولي اغلب مسائلي كه در باب شناخت مطرح است به طور متفرقه در مسائل مربوط به علم و ادراك و عقل و معقول, مسائل مربوط به وجود ذهني و مسائل مربوط به نفس و كيفيّات نفساني [مطرح شده است.] بنابراين از قديم به اهميت اين مسئله كم و بيش پي برده بودند، ولي امروز فلسفههاي دنياي جديد بيشتر و بيشتر در اطراف نظريه شناخت دور ميزند.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج13 ـ مسئله شناخت
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.