مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24550 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

2- انسان كي به كمال واقعي مي رسد؟
ج2= كمال انساني واقعيتي است كه تمام استعدادها را جهت ظهور فعليش به كمك مي طلبد كمال انساني كمال خاص انسان است كه درسايه عبوديت وبندگي الله حاصل مي گردد. ومتاسفانه امروزه رشد علوم تجربي وجود اختراعات اكتشافات وجود بناهاي مجلل وماشين وغيره مصداق كمال نهايي انسان دانسته اند درصورتي كه كمال علمي اگر با تزكيه وخود سازي همراه نباشد مي تواند ابزاري براي نفي ومسخ شدن انسان منجرشود همانهگونه كه دراين زمان شاهديم كه قدرت ابزاري شده در دست قدرت طلبان بي وجدان بي دين پس بهترين عبادت وكمال انسان اول شناخت خدا وسپس عبادت خالصانه وهميشه به ياد او بودن است امام هشتم (ع) فرمودند: اول{ عباده الله معرفت الله}يعني : ابتدا عبادت معرفت الله است. وسپس تفكر درملكوت آسمانها وزمينها ونگاه به آفريده ها حضرت حق تعالي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.