مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24576 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

قـرآن دربـاره هـوا پـرستان در مورد هوا پرستان كه با وجود عقل و چشم و گوش بيراهه مي روند مـي فـرمـايد : همچون چهارپايانند و بعد فراتر رفته و مي گويد : بلكه ازآنها گمراهترند چرا از چهارپايان گمراهتر ؟
1 - اگـر چـهارپايان , چيزي نمي فهمند دليلش عدم استعداد آنهاست , اما از آنهابيچاره تر انساني اسـت كـه خـميره همه سعادتها در وجود او نهفته و خداوند اين استعداد را به او داده كه مي تواند نـماينده و خليفه اللّه در زمين گردد ولي كارش به جايي مي رسد كه تمام شايستگيهاي خود را به هـدر داده و تـا سـرحـد يـك چـهـارپا سقوطمي كند و اين به راستي گمراهي آشكاري است 2 - چـهـارپـايـان تقريبا حساب و كتابي ندارند و مشمول مجازاتهاي الهي نيستند در حالي كه آدميان گمراه بايد بار تمام اعمال خود را بر دوش كشند و كيفر اعمال خويش را بي كم و كاست ببينند 3 - چهارپايان براي انسانها خدمات زيادي دارند اما انسانهاي طاغي و ياغي خدمتي كه نمي كنند هيچ , هـزاران بلا و مصيبت نيز مي آفرينند 4 - چهار پايان اگر قانون وبرنامه ندارند ولي مسيري را كه آفـريـنش در شكل غرائض براي آنان تعيين كرده است پيروي مي كنند اما انسان سركش نه قوانين تـكـويـن را بـه رسـميت مي شناسد نه قوانين تشريع را و هوا و هوسهاي خود را حاكم بر همه چيز مـي شـمـرد بـه ايـن ترتيب هيچ موجودي خطرناكتر و زيانبارتر از يك انسان هوا پرست بي ايمان و سركش نيست .

تفسير نمونه ج 15 ص 107
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.