مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24586 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

گناهان كبيره و صغيره چيست ؟
سـرچـشمه تقسيم گناهان به صغيره و كبيره , در حقيقت آيات قرآن مجيد است كه يكي ازآنها , آيـه : ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اگر ازگناهان بزرگي كه از آن نهي مي شويد پرهيز كنيد , گناهان كوچك شما رامي پوشانيم (1) مي باشد . اكـنـون بايد ديد كه ميزان كوچك و بزرگ بودن گناه چيست ؟فقهاي ما مي گويند : هر گناه - خـواه كـبيره باشد خواه صغيره - از آنجا كه مخالفت با فرمان خداوند است در حد ذات خود گناه بزرگ است . ولي مقياس كوچك و بزرگ بودن گناه اين نيست كه گناه و نافرماني را نسبت به ساحت مقدس خـداونـد بسنجيم ; زيرا روي اين سنجش , همه آنها كبيره است ; بلكه اين تقسيم از نظر سنجش يك دسته گناه نسبت به دسته ديگر است . در ايـن سـنـجـش عـمـوم گناهان دوقسمند ; يك دسته , گناهان كبيره و دسته دوم گناهان صغيره . اكـنـون بايد ديد ميزان در شناسايي كبيره از صغيره چيست ؟راه شناسايي اين دو قسم از يكديگر زيـاد اسـت كه معروفترين آنها در ميان دانشمندان اين است كه هر گناهي كه در برابر ارتكاب آن وعـده عذاب در قرآن وروايات داده شده , آن گناه كبيره است ; مانند قتل نفس كه قرآن درباره آن چـنين مي فرمايد : و من يقتل مومنا معتمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها و هر كس فرد باايماني را از روي عمد به قتل برساند , مجازات او دوزخ است در حالي كه جاودانه در آن مي ماند . (2)برخي از دانشمندان قيد ديگري افزوده اند و مي گويند : گناه كبيره , گناهي است كه براي ارتكاب آن وعده عذاب داده شود و يا لااقل اكيدا از آن نهي شده باشد ; چه بسا گناهاني داريم كه در آيات قرآن مجيد در برابر ارتكاب آن وعده عذاب داده نشده , اما بطور اكيد و يا با نهي هاي مكرر از ارتكاب آن جلوگيري به عمل آمده است . مـثـلا , هـرگـاه فرض كنيم كه درباره ربا فقط همين جمله نازل مي شد كه مي فرمايد : فان لم تـفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه و رسوله ; اگر ( چنين ) نمي كنيد , بدانيدخدا و رسولش با شما پيكار خـواهند كرد همين جمله به تنهايي نشانه كبيره بودن ربا خواري بود و اگر در آيات و روايات ديـگـر وعـده عذاب به رباخواران داده نمي شد , همين نهي اكيد و جلوگيري شديد از آن , نشانه بزرگ بودن گناه ربا خواري محسوب مي گرديد . روي ايـن حـسـاب , بزرگ و كوچك بودن گناهان يك امر نسبي نيست بلكه اين دو دسته هر كـدام مرز جداگانه اي دارد ; و هرگز يك گناه نمي تواند هم صغيره و هم كبيره باشد , زيرا اگر در ارتكاب آن وعده عذاب داده شده و يا نهي اكيد از آن شده است , آن گناه كبيره است و در غير اين صورت صغيره خواهد بود .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني 1 - سوره نساء , آيه 31 . 2 - سوره نساء , آيه 93 . 3 - سوره بقره , آيه 279 .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.