مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24648 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ماديات تا چه حد در زندگي مطرح باشند، خوب است؟خواهر گرامي، ماديات بخشي جدايي ناپذير از زندگي هستند. آن چه كه مسلم است، در فرهنگ ديني ما، كمي و زيادي ماديات عامل مؤثري براي رسيدن به سعادت نميباشد. و اين كه ماديات تا چه حد در زندگي مطرح شود، بايد گفت: ماديات تا آنجا كه مانع رشد معنوي انسان نشود و وابستگي ايجاد نكند، خوب است و ميتواند مفيد باشد، در غير اين صورت، مشكل آفرين بوده و انسان را هر چه بيشتر در خود غرق، و از خدا دور ميكند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.