-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2466 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:24

گفتهاند حضرت حق تعالي، 1001 نام دارد اين اسما را لطفاً مرقوم فرماييد. البته دعاي جوشن كبير برخياسما را دارد اما برخي ديگر صفت هستند نه اسم، چون به بقيه اسماي الهي نياز مبرم دارم، خواهشمندم آنها را ذكرنماييد.

عدا اسماي در آيات قرآني و جوامع روايي به اختلاف نقل شده است در برخي چهار هزار([8])، و دربعضي هزار و يك([9]) و در بعضي ديگر نود و نه([10]) ذكر شده است. مرحوم علامه طباطبايي دارلميزان مينويسدآنچه از اسماي حسناي الهي در قرآن آمده است صدو بيست و هفت اسم ميباشد. ايشان همه را به ترتيبحروف الفبا جمع كرده است.([11]) اختلاف در ذكر شماره اسماي الهي نشان ميدهد كه اسماي خداي سبحانمنحصر به عددي نيست بلكه چون ذات خداوند حاكي از اوصاف او است، توقتي وصف بي نهايت باشد نامشنيز بي نهايت ميباشد([12]). و از همينجا روشن ميشود كه اطلاق اسم بر صفت اشكال ندارد، چون صفت هماناسم است باضافه اشاره به يك وصفي در ذات.

هزار اسم از اسماي الهي در دعاي جوشن كبير آمده است([13]) كه صد بند است و هر بن مشتمل بر ده اسمميباشد و با اضافه كردن يا موجود كه در اسم پنجاه هفتم دعاي مجير ميباشد.([14]) هزار و يك ا سم تكميلميشود. البته در دعاي جوشن كبير اسم موجود آمده، ليكن به عنوان اقدم موجود، لذا يا موجود اسمجداگانه محسوب ميشود. بنابراين، اگر دعاي جوشن كبير و دعاي مجير را بخوانيم خدا را به هزار اسمخواندهايم.

[8].ج 4، ص 106.

[9]. حسن حسنزاده آملي، توقيفيت اسما، ص 29.

[10]. توحيد صدوق، ص 194، باب اسما الله تعالي، حديث 8.

[11]. الميزان، ج 8، ص 532.

[12]. همان؛ ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 4، ص 37، حسن حسنزاده آملي، توقيفيت اسما، ص 27.

[13]. بحارالانوار، ج 91، ص 384 وناصر مكارم شيرازي پيام قرآن، ج 4، ص 48.

[14]. حسن حسنزاده آملي، توقيفيت اسما، ص 28.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.