مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24715 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مقامات انسان در قرآن و روايات چگونه تصوير شده است؟
گرايش انسان به دين عناويني در مرتبه خاص خودش ايجاد مي كند كه بسته به تلاش اوست، سپس مقاماتي كه حاكي از آثار ويژه حركت مؤمن است، نصيب او مي گردد.
1 - مسلم، به كسي گفته مي شود كه حدّ ذهن مكتب را پذيرفته (اسلام)
2 - مؤمن، براي آن كه در قلب خويش باور يافته (ايمان)
3 - متقي، براي وقتي است كه آن شناختها و باورها در اعضاء جاري شده (تقوي)(2) 4 - محسن، احسان و خير از او صادر مي شود (ان رحمة الله قريب من المحسنين).
5 - مخبت و حالت اخبات كه در سوره حج آيه 34 توصيف شده است

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره حجرات آيه13
2 - سوره بقره آيات 2 - 3 - 4.

ـ2436ـ
6 - مقربين
7 - مخلصين - 9 ابرا 10 اولياء الله
اين مراحل شايد برخي از عناوين را شامل نباشد اما آنچه به عنوان مقام به طور صريح از آن يادشده در قرآن به اين شرح است
يك : مقام أمين كه به متقين ارزاني شده
گويي احساس أمن واقعي فقط مخصوص اهل پرهيزكاري است.
دو: مقام محمود، مقامي كه به پيامبر((صلي الله عليه وآله))و به همه كساني كه نماز شب بپا دارند هديه مي شود.
در روايات نيز همين مقامات تبيين مي شود و آثار، تفاوتها و يا روشهاي رسيدن به آن
ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره واقعه آيه 88
(2)2 - سوره دخان آيه 518
(3)3 - سوره اسراء آيه79

ـ2437ـ
ذكر مي شود و بايد به كتب مفصّل رجوع نمود براي نمونه درباره آثار مقام تقوي چنين آمده است.
كسي كه از ذلت معاصي به سوي عزت تقوي سير كند خدا او را غني مي كند بدون مال و عزيز مي شود بدون فاميل و اُنس مي يابد بي هيچ دوستي از مردم(1)در تفاوت مقام ابرار و مقربين مي خوانيم حسنات الابرار سيئات المقرّبين يعني خوبي ها ابرار، بديهاي مقرّبين در گاه حق حساب مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سرائر جلد3

ـ2438ـ
             انسـان و پديده هاي روحي و رواني
             وســواس                                    

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.