مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24720 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قـرآن مـي گـويد : هيچكس جز زيانكاران خود را از مكر و مجازات الهي در امان نمي بيند , آيا اين جمله پيامبران و پيشوايان بزرگ و صالحان را نيز شامل مي شود ؟
ايـمـن نبودن از مكر الهي به معني ترس از مسئوليتها و خوف از كوتاهي در انجام وظايف است كه همواره بايد اين ترس با اميد به رحمت او به طور مساوي در دلهاي افراد با ايمان باشد و موازنه اين دو است كه سرچشمه هرگونه حركت و فعاليت مثبت مي باشد و ظاهرا اين يك حكم عمومي است و هـمـه را فرا مي گيرد زيرا حتي پيامبران وامامان نيز همواره مراقب اعمال خويش بوده اند مبادا كـمـترين لغزشي از آنها سربزندزيرا مقام معصوم بودن , مفهومش اين نيست كه انجام كار خلاف براي آنها محال است بلكه آنها با نيروي اراده و ايمان , و با استفاده از اختيار خود و مددهاي الهي در بـرابـر خطاها و لغزشها مصونيت دارند , آنها حتي از ترك اولي مي ترسيدند و ازاينكه مسئوليتهاي سنگين خود را به انجام نرسانند بيمناك بودند .

تفسير نمونه ج 6 ص 272
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.