مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24752 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

احساس نشاط و خوشي چگونه در زندگي تأمين مي شود؟
اين مسلم است كه دين عزيز ما انساني دل مرده و مغموم نمي خواهد، و انسان مؤمن، در امن روحي و نشاط حاصل از ايمان زندگي مي كند. حتي توصيه شده است چيزهايي هستند كه حزن را از دل مي برند; مثل نگاه به سبزه و آب. در دعاها داريم كه خداوند كاشف الكرب; يعني از بين برنده غصه هاست و حتي ما موظفيم براي رفع غم ديگران دعا كنيم، مثل آنچه در دعاي ماه رمضان آمده كه:«الهم فرج عن كل مكروب».
اما آنچه مهم است، توجّه به اين مطلب اجتناب ناپذير است كه ساختار جهان طوري نيست كه پيوسته بهره مند از خوشي باشد و به همين سبب، معياري به ما داده اند كه دنبال خوبي باشيد نه خوشي، چون خوبي پر كننده وجود انسان و لازمه كمال اوست. شايد يك غذا براي مريض خوش باشد اما خوب نيست. و برعكس، يك دارو براي مريض خوش نيست اما خوب است. اين بينش به انسان روحيه اي مي دهد كه حتي درد و رنج را

ـ2429ـ
با سعه صدر تحمل مي كند و آن را مثل دارو مي داند كه اگر خوش نيست، خوب هست. روشن است كه طرح اين مطلب براي آگاهي به واقعيت زندگي بود، اما زندگي خالي از مقاطع دانشين و نشاط آور نيست و مؤمن نيز از بهره مندي آنچه در حّد مشروع است، ممنوع نگرديده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2430ـ
             انسـان و پديده هاي روحي و رواني
             كمال روح                                    

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.