مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24787 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شك هاي صحيح در نماز چيست؟

در نُه صورت اگر در شمارة ركعت هاي نماز چهار ركعتي شك كند، بايد مقداري فكر كند. اگر يقين يا گمان به يك طرف پيدا كرد، همان را بگيرد و نماز را تمام كند وگرنه به دستورهايي كه گفته مي شود عمل نمايد:

1ـ شك بين دو و سه در نماز چهار ركعتي بعد از سر برداشتن از سجدة دوم، اگر شك كند بايد بنا بگذارد سه ركعت خوانده و يك رعكت ديگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند.

2ـ شك بين دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجدة دوم كه بايد بنا بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند.

3ـ شك بين دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجدة دوم كه بايد بنا بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت نشسته بخواند.

4ـ شك بين چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجدة دوم بايد بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجدة سهو به جا آورد.

5ـ شك بين سه و چهار در هر كجاي نماز باشد، بنابر چهار بگذارد و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند.

6ـ شك بين چهار و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به جا آورد.

7ـ شك بين سه و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده به جا آورد.

8ـ شك بين سه و چهار و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و بعد از سلام دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته به جا آورد.

9ـ شك بين پنج و شش در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و بعد دو سجدة سهو به جا آورد.1[3]

[3] توضيح المسائل مراجع، ج 1، مسئلة 1199.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.