مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24790 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر در حال نماز باشيم و شخصي به ما سلام كند، وظيفه ما چيست؟

نماز گزار در حال نماز نبايد به ديگري سلام كند و اگر ديگري به او سلام كند، جواب سلام واجب است و بايد طوري جواب دهد كه سلام مقدّم باشد، مثلاً بگويد: السلام عليك يا سلام عليكم، و نبايد عليكم السلام بگويد. برخي فرمودهاند: بايد مثل سلام او جواب دهد و بايد جواب سلام را فوراً بدهد و طوري بگويد كه سلام كننده بشنود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.