مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24934 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه قيام قبل از ركوع چيست
قيام و ايستادن براي خواندن حمد و سوره، يكي ديگر از مراحل

اقامه نماز است. نمازگزار هنگام خواندن نماز از جاي برميخيزد و با فروتني

و وقار و آرامش، در محضر الهي حاضر ميشود.

قيام، آمادگي براي تحرك، فعاليت و رشد و بالندگي است .

قيام، برپاي خاستن و دوري از سكون و خموشي است.

قيام، جهاد عليه هواهاي نفساني و مهيا شدن براي توبه و استغفار است .

دربارهئ اسرار و حكمتهاي ((قيام)) ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

قيام، عبارت از ايستادن جسم و روح در مقابل خدا است.

در اين حالت، سر ؤ كه بالاترين عضو بدن است ؤ افتاده و افكنده ميشود و

اين پائين آمدن سر نشانه تواضع و تذلل در مقابل خدا و دوري از تكبر و

رياستطلبي است. (الاخلاق، ص 70).

2. قيام در حال نماز براي اين است كه انسان در پيشگاه خداي متعال بايستد

و حق بندگي او را ادا نمايد و از خيرات پروردگار بهرهمند شود و بداند كه در

قيامت نيز در پيشگاه او قيامي خواهد داشت. (اسرار الصلاه ملكي تبريزي،

ص 204).

3. همانگونه كه ميدانيم هر آنچه در هستي است در حال عبادت و تسبيح

خداوند است (يسبح لله ما في السماوات و ما في الارض) قيام انسان و

خواندن نماز، نوعي هم آوايي است. بدين وسيله او نيز آمادگي خود را براي

طاعت و عبادت الهي نشان ميدهد.

4. قيام نشانه تلاش و فعاليت دائمي انسان، در جبهه رشد وتكامل

است.نمازگزار سستي ،رخوت ، سكون و بي تحركي را كنار ميگذارد و با

شادابي، طراوت و اميد بر پاي ميخيزد و آمادهئ تلاشي نو ميگردد ; حركتي

در جهت رسيدن به خدا و كسب فضايل انساني.

5. قيام، يك معناي ديگري دارد و آن اين است كه نمازگزار همواره آماده

مبارزه با شيطان و هواهاي نفساني و نيز مفسدان و سمتگران است. قيام،

نماد جهاد اكبر و جهاد اصغر است و نمازگزار به هر دري توجه دارد.

6. قيام، تجلي مساوات، برابري و همگونگي است. در نماز همه به طور

مساوي و يكسان، در محضر الهي قيام ميكنند ; سياه و سفيد، فقير و غني،

پير و جوان، رئيس و مرئوس، بزرگ و كوچك و....

قيام بيانگر اين است كه هيچ كس بر ديگري برتري ندارد همه بنده ناتوان

درگاه الهياند. در قيام، ديوار تكبرها، منيتها و خودخواهيها فرو ميريزد و

افراد پولدار و يا داراي مقام و منزلت، در كنار افراد معمولي حاضر شده به

اداي تكليف ميپردازد.

هراس ليو، نويسنده و دانشمند انگليسي مينويسد: ((.... چيزي كه مرا به

اعجاب وا داشت مشاهدهئ كاملترين درجهئ مساوات، وحدت و هماهنگي

بين مسلمانان بود و در من اثر عجيب و بي سابقهاي بخشيد. در اين مكان

افراد و طبقات گوناگون فراهم آمده و با تمام اختلافي كه از لحاظ رتبه و مقام

دارند به يك وضع و در يك رديف قرار گرفتهاند.... گويي همه با يكديگر

برادرند. در اينجا بسياري از رجال و بزرگان را ميبينيد كه از بلاد مختلف گرد

هم جمع شده و با خلوص و صميميت دست يكديگر را ميفشارند و در اين

مكان مقدس نكتهاي نيست كه اختصاص به اشخاص معيني داشته باشد)).

(نماز از ديدگاه دانشمندان، ص 68).

7. قيام، رعايت احترام، ادب و متانت در پيشگاه آفريدگار توانا است.

نمازگزار به احترام نام و ياد خدا برميخيزد و با ادب و فروتني تمام ميايستد

و با متانت و آرامش به عبادت ميپردازد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.