مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24949 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كسي كه نمي تواند از اول بلوغ تا حال چه مقدارنماز و روزه قضا بر عهدهاشآمده است وظيفهاش چيست
الف) اگر يقين به فوت نمازهايي داشته باشد واجب است قضا كند

والا چيزي واجب نيست; ولي اگر كسي احتمال بدهد نمازهايي را نخوانده

ويا غلط خوانده ميتواند آن مقداري كه احتمال ميدهد را قضا نمايد.

ب) روزه هم مثل نماز است; اگر يقين به نگرفتن ندارد، قضا واجب نيست;

ولي از باب احتياط اشكالي ندارد; بلكه مطلوب است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.