مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24985 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه وجود محراب نماز چيست
محراب; يعني، محل حرب و جنگ، وقتي امام جماعت و يا هر انسان

ديگري براي خود مكاني را به عنوان محراب انتخاب ميكند و در آن به نماز

ميايستد در واقع با شيطان باطني و ظاهري در جنگ است و با هر گونه

شرك و كفر مبارزه ميكند و تنها خدا را ميپرستد و او را تسبيح و تقديس

ميكند. به همين جهت امام جماعت در محراب به نماز ميايستد. از اين رو

مستحب است كه نمازگزار جايي را در منزل به عنوان محراب تعيين نمايد و

هر وقت نتوانست به مسجد برود در آن مكان نماز بخواند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.