مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24992 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كداميك از عبادات قضا شده پدر بر پسر بزرگ واجب است و در صورتي كهپسر بزرگ قادر به اداي ان نباشد وظيفه
تنها نماز و روزه قضا شده پدر بر پسر بزرگ واجب است كه يا بايد

خود انجام دهد و يا اجير بگيرد. البته اين واجب فوري نيست و اگر اميد دارد

كه در آينده وضعش خوب شود لازم نيست وسايل زندگيش را بفروشد و

اجير بگيرد و اگر ميت به نماز و روزه يا حج وصيت كرده باشد جز ديون ميت

است و بايد از اصل ما ترك او قبل از تقسيم اموال بين ورثه پرداخت شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.