مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24995 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا نماز انسان را به راه راست هدايت مي كند
اگر نماز شرايط قبولي و كمالش مراعات شود، انسان را به قرب خدا

و رشد معنوي ميرساند و او را هدايت ميكند و در خود و جمع تاثير

ميگذارد. زيرا گاهي عبادت(نماز) صحيح است ولي رشد آور نيست مثل

دارويي كه شفابخش نيست در آيات و روايات شرايطي براي قبولي نماز و

عبادات ديگر بيان شده كه عبارتند از: 1. شرط اعتقادي، ايمان به خدا

داشتن; 2. شرط ولايت: پذيرفتن ولايت پيغمبر اسلام و امامان معصوم(ع);

3. خوشرفتاري با ديگران; 4. اداي حق مردم; 5. خير خواهي نسبت به

ديگران، چنانچه نمازي شرايط فوق را دارا باشد قبول واقع ميشود و آدمي

تنهي عن الفحشا و

را هدايت ميكند. و مصداق آيه (ان الصلو

المنكر) خواهد بود. امام صادق(ع) فرمود: هر كس دوست دارد بداند

نمازش قبول شده و هدايت يافته يا نه، ببيند كه آيا نمازش او را از گناه و

زشتي بازداشته يا نه؟ پس به هر قدر كه نمازش او را از گناه بازداشته به همان

اندازه نمازش قبول و هدايت شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.