مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25012 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فلسفه فضيلت و اهميت نماز اول وقت چيست
نماز اول وقت در نصوص ديني، مورد تاكيد بسيار قرار گرفته و فضايل

فراواني براي آن نقل شده است. از نظر تاثيرات روحي، رواني و اجتماعي،

ميتوان امور زير را نام برد:

الف) عادت دادن شخص به نظم;

ب) وجود نشاط و آمادگي و حضور قلب بيشتر جهت انس و ارتباط با خدا و تقويت

كمالات نفساني;

ج) زمينهسازي جهت برگزاري جماعتهاي بزرگ و انس و الفت و اتحاد بيشتر

مسلمانان.

توضيح آن كه: وقتي جامعهئ اسلامي مقيد به خواندن نماز در اول وقت

باشند، در هر منطقه غالب مردم همزمان به نماز خواهند ايستاد. اين مساله

آمادگي آنان را براي جماعت و ايجاد صفوف گسترده و پرجمعيت بيشتر ميكند.

در حالي كه نماز در غير اول وقت، در بين زمانهاي مختلف پراكنده ميشود و از

اجتماع و شكوه عبادي و انس و الفت موئمنان در مراكز ديني ميكاهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.