مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25019 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فرد معلولي كه ايستاده خواندن نماز با پاي مصنوعي براي او مشكل است آيامي تواند نماز را نشسته بخواند
اگر قدرت بر ايستادن دارد ولو با عصا يا تكيه دادن بايد ايستاده نماز

الاحرام گفتن بايد به جايي تكيه نداده باشد

بخواند; ولي هنگام گفتن تكبير

و اگر قدرت بر ايستادن ندارد ميتواند نشسته نماز بخواند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.