مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25034 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نماز باران و انجام آن را توضيح دهيد؟

نماز طلب باران استسقاء از نمازهاي مستحبي و دو ركعت است و به هنگام خشك سالي خوانده ميشود و كيفيت آن مثل نماز عيد فطر است كه در ركعت اوّل پس از حمد و سوره پنج تكبير گفته ميشود. بعد از هر تكبير قنوت خوانده ميشود و در ركعت دوم چهار تكبير با چهار قنوت گفته ميشود. نماز باران به جماعت خوانده ميشود. فرادا به قصد رجاء اشكال ندارد.

نماز استسقا مستحباتي دارد، از جمله:

1- امام جماعت حمد و سوره را بلند بخواند.

2- در ركعت اوّل سوره اعلي و در ركعت دوم سوره شمس خوانده شود.

3- در قنوتها اوّل صلوات بعد طلب باران شود.

4- مردم سه روز روزه بگيرند و روز سوّم كه دوشنبه باشد (و اگر دوشنبه ممكن نشد، روز جمعه باشد) نماز بخوانند.

5- با حالت خشوع و وقار و به گونهاي كه رحمت پروردگار را جلب كنند، به طرف صحرا حركت كنند و نماز را زير آسمان بخوانند.

6- پس از نماز امام جماعت بالاي منبر رود و عباي خود را پشت رو كند و چند لحظه بنشيند، بعد بلند شود و رو به قبله بايستد و با صداي بلند صد مرتبه اللَّهاكبر گويد، بعد به طرف راست خود رو كند و با صداي بلند صد مرتبه سبحاناللَّه گويد، بعد به طرف چپ رو كند و با صداي بلند صد مرتبه لاالهالااللَّه گويد، بعد به طرف مردم رو كند و صد مرتبه الحمدللَّه گويد و دستها را بلند نموده و دعا كند و مردم هم آمين گويند. سپس امام خطبه ميخواند و در دعا و التماس و تضرع به درگاه الهي مبالغه كرده و در طلب باران اصرار مينمايد.(1)

پي نوشتها:

1. امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، ص 245.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.