مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25039 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مضمون حديثي كه مي گويد اگر نماز انسان پذيرفته نشود، كارهاي نيك او نيز قبول نخواهد گشت، چگونه با مضمون آيه ي شريفه ي «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» سازگار است؟
بااندك توجه اي روشن مي شود كه بين مضمون و مفاد حديث آيه ي مذكور هيچ گونه منافاتي وجود ندارد; چه اين كه مضمون حديث اين است كه اگر نماز قبول نشود، ساير اعمال قبول نخواهد شد; در نتيجه اعمال شخص بي نماز مقبول و پذيرفته ي خداوند نخواهد بود و باعث تقرّب وي به خدا و كمال روحي او نخواهد گشت; ولي بايد توجّه داشت كه قبول عمل با صحيح بودن آن فرق دارد.
ممكن است عملي صحيح انجام گيرد; ولي مورد پذيرش خداوند نباشد. چنين عملي گرچه باعث سقوط كيفر و عقاب از انسان مي شود; ليكن موجب حصول قرب و منزلتي نزد خدا نخواهد شد، و مضمون آيه ي شريفه اين است كه هر كه به اندازه ي سنگيني

ـ2146ـ
ذره اي كار نيك انجام دهد، آن را خواهد ديد و اين مطلب بر كارهايي هم كه بدون انجام نماز صورت گرفته صدق مي كند; چه اين كه آن كارها اگر عبادت باشد، صحيح خواهد بود ولي چون قبولي آنها مشروط به انجام نماز است، مورد قبول نخواهد بود و ديدن عمل با عدم تأثير آن، در پذيرش نزد خدا منافاتي ندارد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2147ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.