مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25068 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هدفهاي حياتي اجتماعي بر چند نوع عمده تقسيم مي‎گردند؟
هدف‎هاي حياتي اجتماعي به دو نوع عمده تقسيم مي‎گردند:
نوع يكم ـ هدف‎هاي به وجود آورنده يا ادامه‎دهندة زندگاني دسته جمعي. اين نوع از هدف‎ها بر دو قسم اساسي تقسيم مي‎شوند:
قسم يكم ـ تركيب قدرت‎ها و امتيازات افراد كه موجب آماده ساختن ميدان براي زندگاني در صحنة طبيعت مي‎باشد. اين قسم آماده شدن جمعي را در مقابل جمع ديگر از انسان‎ها نيز كه در معرض خصومت و پيكار هستند شامل مي‎گردد. پس معناي اين هدف چنين است كه ما جمعي از انسان‎ها براي حفظ حيات خود در ميدان طبيعت و در مقابل تزاحم و تصادم ساير انسان‎ها با حيات ما، هماهنگ و متشكل ساختن قدرت‎ها و امتيازات را هدف قرار داده‎ايم.
قسم دوم ـ ارتباط و تأثير و تأثّر ابعاد مغزي و رواني انسانها در زندگي اجتماعي است كه موجب گسترش و بارور شدن آن ابعاد مي‎گردد.
اين دو نوع عامل چه به طور آگاه و چه ناآگاهانه، اگر در ادامة حيات اجتماعي به عنوان عامل ضروري منظور گردند، جنبة هدفي به خود مي‎گيرند.
نوع دوم ـ هدف‎هايي هستند كه به عنوان آرمانهاي اعلاي زندگي اجتماعي مورد هدف‎گيري مي‎باشند، مانند پيشرفت‎هاي تكاملي و تمدني و توسعة ايده‎ها و عقايد مثبت و جهاني ساختن آنها.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 1
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.