-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عوامل ايجاد امنيت و موانع ايجاد آن را توضيح دهيد.

واژه امنيت به مواردي قابل تقسيم است:

1 - امنيت فردي و اجتماعي؛

2 - امنيت سياسي، اقتصادي و نظامي.

هر كدام از اين موارد مصاديق و جزئياتي دارد كه بايد براي هر كدام باب جداگانهاي باز كرد، ولي آن چه را كه از امنيت مورد اشتراك جميع اقسام ا ست، مورد بحث قرار ميدهيم.

مفهوم امنيت به اين معنا است كه انسان در زندگي فردي و اجتماعي خود از هيچ ناحيهاي ترس نداشته باشد و در امنيت كامل بتواند زندگي سعادتمندانهاي داشته باشد.

اسلام براي ايجاد امنيت در جامعه و در فرد، تقوا و خوف از خدا را پيشنهاد كرده، كه مانع ظلم به ديگران ميشود و انسان با تقوا حاضر نيست به حقوق ديگران تجاوز كند و حتي حقوق حيوانات و نباتات را محترم ميشمارد. درباره حضرت امام(ره) نقل كردهاند كه ايشان در و پنجره اتاق را باز ميكرد و پشهها و مگسها را بيرون ميكرد و آنها را نميكشت. شما ميتوانيد با مؤانست و مجالست با افراد با تقوا، مفهوم واقعي امنيت را لمس كنيد. انسان مؤمن با تقوا به خاطر ترس از عقوبتها و مجازاتهاي اخروي هيچ گونه لغزش و انحرافي انجام نميدهد. او سعي ميكند از زبانش به كسي اهانت يا بي احترامي نشود. درتعريف مسلمان واقعي گفته شده است: المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه؛ مسلمان واقعي كسي است كه ديگران از دست و زبان او راحت و در امان باشند.

عامل دوم براي اجياد امنيت غنا و توانمندي افراد جامعه است. اگر جامعهاي فقير باشند، دست به دزدي و غارتگري ميزنند و امنيت را از ديگران سلب ميكنند.

عامل سوم براي ايجاد امنيت و پايبندي هر فردي به قوانين مدوّن است. اگر هر فرد از قانون تخطي نكند، امنيت ايجاد ميشود.

عامل چهارم: فرهنگ و علم و دانش مردم نيز درايجاد امنيت بسيار مؤثر است.

عامل پنجم: استفاده از نيروهاي امنيتي براي جلوگيري از عوامل خارجي و داخلي فساد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.