-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20445)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13085)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9767)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5308)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2542)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1664)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1558)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1340)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1091)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(947)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26076 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درآيه (121) ازسوره طه نسبت عصيان ودر آيه (115 )ازهمين سوره نسبت نسيان به حضرت آدم (ع )دادهاست وچنين نسبتهايي چگونه باعصمت آن حضرت سازگار است ؟

درقرآن كريم درباره انبياء الهي تعابرعصيان ، نسيان ، ذنب ، راويه ، و . . .بكاررفته است چنانكه مي فرمايد :

فَعَصيََ آدم ربَّهُ فَقَضيََ ويا درمورد پيامبر مكرم اسلام (ص) مي فرمايد : ماگناه (ذنب ) ما تقدم وما تأخر تورا بخشيديم .

درباب اين تعابير بايد توجه داشت كه اين كلمات نسبت به افراد درمقامات ومنازلي كه ازعبوديت وبندگي قرار دارند معاني متفاوتي دارد وبه مصداق حَسَنات ُ الاَبْرار سيّئاتُ المُقَرَّبينآن چيزي كه براي افراد نيكوكار حسنه محسوب مي شود براي آنهايي كه درمنزل عالي تر قراردارند سيئه وگناه محسوب مي شود هريك ازاين منازل بندگي وظايفي رابرعهده صاحب آن منزل ومرتبه مي نهد كه اگر اقدام به انجام آ، وظايف نكند براي او گناه محسوب مي شود واين تعابير درباره او صادق است . اما گناه ومعصيتي كه درباره او صادق است به معناي خاص آن مرتبه وآن مقام است نه به آن معنا كه براي عامه مردم بكار مي رود كه صاحب مرتبه اي نيستند وبراي آنها گناه ومعصيت به معناي ارتكاب محرمات الهي وترك واجبا ت است.

معناي عصمت كه گفته شده عصمت ازارتكاب محرمات وترك واجبات است كه آنچه به مردم امر مي كنند خود پيشاپيش انجام داده باشند واين خطا ازآنها سرنزند . اما نسبت به منازل بالاتر ازآن كه انبياء بايكديگر متفاوتند تِلك الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَليََ بَعْض ممكن است پيامبري باتوجه به مقامي كه دارد مرتكب عملي شود كه گناهمحسوب شود ولي اگر همان كار راكسي درمقام پايين تر است انجام دهد برايش حسنه محسوب شود وحسنات الابرار سيئات المقربينازاين باب است .

درباره انبياء بايد اين كلمات (ذنب ، گناه ، عصيان و . . . ) رامتناسب بامقام خودشان عمل كرد .

كار پاكان راقياس ازخود مگير گرچه باشد درنوشتن شير ،شير

حضرت امام (ره) مي فرمايند : خطيئه آدم (ع) با آنكه ازقبيل خطيئات ديگران نبوده بلكه شايد خطيئه طبيعيه بوده ياخطيئه توجه به كثرت كه شجره طبيعت است بوده ياتوجه به كثرت اسمائي ، پس ازجاذبه فناي ذاتي بوده لكن از مثل آدم (ع) كه صفي ا . . . ومخصوص به قرب وفناي ذاتي است متوقع نبود.

لهذا به مقتضاي غيرت حبي ذات مقدس حق ، اعلان ، عصيان وروايت او رادرهمه عوالم ودرلسان همه انبياء (ع) فرمود:

وقال تعاليوَ عَصي آدمَ رَبَّهُ فَغَوي . پس آدم پروردگارش رانافرماني كرد وگمراه شد . 1سوره طه ، آيه 121

حضرت علامه طباطبايي مي فرمايند : عصيان آدم ، عصياني نبود كه منافي باعصمت وي باشد بلكه عصياني ذاتي بود وحقيقت آن انتخاب هبوط به دنيا وترك عالم نور وطهارت وانتخاب ظلمت وكدورت است وآيه فَتَكوُنا مِنَ لظََّالِمينَاشاره بدان دارد ومعني اين كلام قرآني وَ عَصيََ آدَمَ رَبَّهُ فَقَضيََبه شهادت ثم اجنبي رَبَهُ فتابَ عليه وهدي نيز همين است .

چه خداوند سبحان فرمود : والله لايَهدي القَوْمَ الظاََّلِميِِنَ واگر معصيت آدم (ع) معصيتي ازسرفسق ومخالفت بود مي بايست بهشت وي منزلگه اختيار بودكه مستلزم ماده و ظلمت است ولازمه آن تحقق درزمين بود نه درآسمان 2

درباره كلمات ديگري مانند توبه كه به انبياء نسبت داده شده كه درمراحلي توبه كردند نيز همينطور است چنانكه درباره حضرت آدم (ع) كلمه توبه بكاربرده شده فَتابَ عليه ونيز راجع به انبياء ديگر مثل حضرت موسي (ع) كه درقرآن كريم دارد ربِّ اَرِنيِِ انظُرْ اليك ... فلمّا افاقَ قالَ تُبْتُ اليكَ

حضرت امام (ره ) فرمودند : ازبراي ذنب وگناه مراتبي است كه بعضي ازآن ازحسنات ابرار شمرده شود وبعضي براي خُلَّص ، ذنب است وگويند كه رسول اكرم (ص) فرمود : ليُغانُ عَلَي قَلْبيِِ واِنّي لاستَغْفِروُا ... في كلّ يوم سبعين مَرَّهًْْ .

وازاين احاديث معلوم ميشود كه استغفار فقط منحصر به گناه منافي عصمت نيست ومغفرت وذنب ، به اصطلاح عرف عام نيست . پس اين آيه شريفه منافات بامقام معنويه ندارد بلكه مؤكد آن است . 31)آداب نماز ، امام خميني (ره ) ، ص 71

2)انسان از آغاز تا انجام ، علامه طباطبايي ، ص 33 ، 32

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.