-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20261)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13080)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9727)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5286)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2538)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1660)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1547)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1333)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1089)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(943)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26085 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

مرتد به چه كسي گفته مي شود وآيا فرد مسلماني بخواهد به يكي از اديان پيامبران اولوالعزم بپيوندد، مرتد محسوب مي شود؟

مرتد به كسي گفته مي شود كه پس ازاسلام به كفر بازگردد.چه اينكه اسلام اوليه او تبعيت از پدر ومادر باشد ويا براساس تحقيق برگزيده باشد .

2- حكم مرتد دراديان ديگر : ارتداد از ديدگاه اديان مختلف جرم است ومجازات آن نيز مرگ است وحتي دربرخي از منابع اديان موجود، حكم آن بسيار شديدتر از اسلام است. دراينجا به اختصار به ذكر دومنبع از كتاب مقدس عهد قديم وجديد بسنده مي كنيم.

اگر برادرت يا پسر مادرت يا پسر ويا دختر تو يا زن هم آغوش تو ويا رفيق تو كه مثل جان تو است تو را سراً اغوا نموده بگويد كه برويم تا خدايان غيري كه تو وآباي تو ندانستيد عبادت نماييم ...او را قبول مكن واو را گوش مده وچشم تو براو رحمت ننمايد واو را متحمل مشو ووي را پنهان مدار البته او را به قتل رسان اولاً دست تو به قتلش دراز شود وبعد دست تمامي قوم و او را با سنگ سنگسار نما تا بميرد به سبب اين كه جوياي اين بود كه تو را از خداوند خداي تو را از زمين مصر از خانه بندگي بيرون آورد براند تا تمامي اسراييليان بشنوند وبترسند وبار ديگر چنين امر شنيع را درميان ما مرتكب نشوند...10 اگر كسي دانسته گناه بكند وگناهش هم اين باشد كه مسيح را كه نجات دهنده او است رد كند. آن هم بعد از اين كه با خبر شده است كه مسيح آمده است تا گناهان او را ببخشد، اين گناه با خون مسيح پاك نمي شود وديگر راه فراري از شر چنين گناهي نيست. بلي، راه ديگري جز اين كه انتظار مجازات وحشتناكي باشد كه از خشم و غضب شديد خدا به او مي رسد، همان خشم و غضبي است كه تمام دشمنان خدا را مي سوزاند وهلاك مي كند. كسي كه قوانين موسي را مي شكست، اگر دويا سه نفر به گناه او شهادت مي دادند، آن شخص بدون تحرم جابه جا كشته مي شد. حالا فكر مي كنيد چه مجازات وحشتناك تري در انتظار كساني است كه فرزند خدا را زير پا لگدمال كرده اند وخون او را كه براي رفع گناهانشان ريخته شد، دست كم گرفته وناپاك به حساب آورده اند، وروح پاك خدا كه درهاي رحمت خدا را به روي عزيزان خدا باز مي كند بد گفته وبي حرمتي كرده ا ند.11از اين دو فراز از عهد قديم وعهد جديد به دست مي آيد كه حكم ارتداد دردين يهود ومسيح مانند اسلام مرگ است . اما بايد توجه داشت كه : 1- آنچه ذكرشد ازمنابع موجود عهد قديم وجديد است وبه هيچ وجه نمي تواند بيانگر حكم ارتداد از ديدگاه شريعت حضرت موسي(ع) وعيسي(ع) باشد . يعني معلوم نيست شرايط ارتداد و نوع چگونگي قتل مرتد دقيقاً آن باشد كه در اين متون آمده است.2- تفكر حاكم برجهان مسيجيت امروز، هرگونه دخالتي را درقانونگذاري اجتماعي از دين سلب كرده است لذا قوانين جزايي امروز كشورهاي مسيحي نمي تواند بيانگر دين مسيح حتي نزد ارباب كليسا باشد.3-فلسفه اي كه مرتد از عهد قديم ذكر شد ونيز آنچه به عنوان عظمت گناه مرتد ازعهد جديد بيان شد هر دو به شكل كاملتري در فلسفه حكم مرتد از ديدگاه اسلام تبيين شد كه مي توانيد آن را مقايسه كنيد. نتيجه آن كه حكم مرتد في الجمله درهمه اديان ومذاهب قتل است وفقط درشروط آن اختلاف اندكي وجود دارد .

(1) بقره/217؛آل عمران 149/151

(2) بقره/109

(3) محمد/25

(4) آل عمران/72

(5) تفسير نمونه، ج 2،ص 466

(6) بقره/217

(7) آل عمران/86-90

(8) نساء/137

(9) الميزان، علامه طباطبائي،ج5،ص113،ذيل آيه 137 سروه نساء

(10) منبع عهد قديم : سفر توريه مثني،فصل 13،(مشتمل بر 18 آيه)كتاب المقدس، ترجمه وليم گلن، دار السلطنه لندن، 1856ميلادي و1272 هجري،ص 357-358 الكتاب المقدس ـ دارالمشرق، بيروت، سفر تثنيه الاشتراع، الفصل 13،صص 379- 380

منبع عهد جديد : نامه اي به مسيحيان يهودي نژاد عبرانيان، بند 10، جمله 26-32 (انجيل عيسي مسيح، ترجمه تفسيري عهد جديد، سازمان ترجمه تفسيري كتاب مقدس، تهران، 1357،ص305-306

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.