-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23868)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10893)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5659)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2601)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1832)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1251)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1068)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26223 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا حقوق زن و مرد مساوي نيست و مرد حق بيشتري دارد؟
احكام اسلام، و از آن جمله حقوق زن و مرد بر پايه فطرت قرار داده شده است. آنچه كه فطرت انساني دربارهوظايف و حقوق اجتماعي افراد اقتضاء دارد، تساوي حقوق و وظايف انسانها ميباشد و تبعيض را روا نميداند ولي مقتضاي مساوات اين نيست كه هر مقام اجتماعي به هر فردي از افراد جامعه واگذار گردد، بلكه معناي تساوي اين است كه هر حقداري به حق
خويش برسد و كسي مزاحم حق او نشود و معناي آيه 228 سوره بقره نيز همين است: «ولهُن مثل الّذي عليهنّ بالمعروف و للرجال عليهن درجةً؛ براي زنان همانند وظايفي كه بر دوش آنهاست حقوق شايستهاي
قرار داده شده و مردان بر آنان (زنان) برتري دارند».
آيه شريفه در عين حال كه تصريح به تساوي ميان مرد و زن ميكند، اختلاف ميان ايشان را نيز تأييد ميكند.
اشتراك مرد و زن در اصول مواهب وجودي مانند فكر و اراده و اختيار اقتضا ميكند كه زن نيز مانند مرد داراي اينصفات باشد. و لازمه اين اشتراك برابري آنها در حقوق انساني است اما تشابه آنها در حقوق مورد نظر نيست. در واقعزن و مرد در جهات زيادي متشابه يكديگر نيستند. خلقت و طبيعت آنها يكنواخت نيست و همين جهت ايجابميكند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند و اين، هم با عدالت و حقوقفطري تطبيق ميكند و هم سعادت خانوادگي را بهتر تأمين مينمايد. زندگي زن زندگي احساس و عاطفي و زندگي مرد،زندگي تعقّلي است. به همين جهت اسلام، در وظايف و تكاليف اجتماعي كه قوامش به تعقل يا احساس و عاطفهاست ميان مرد و زن فرق گذاشته است.
خداوند متعال در آيه 32 سوره نساء ميفرمايد: «برتريهايي را كه خداوند براي بعضي از شما بر بعض ديگر قرار داده،آرزو نكنيد. مردان نصيبي از آنچه به دست ميآورند، دارندو زنان نيزنصيبي و فضل خدارا طلب كنيد». يعنيملاك برتري هر يك از زن و مرد كارهايي است كه ساختمان وجودي و موقعيت اجتماعي او اقتضا دارد كه بعضي ازاين برتريها ويژه صنف خاصي است مانند برتري زن بر مرد در اينكه هزينه زندگي او را بايد مرد تأمين كند، و برتري مردبر زن در سهم ارث. و بعضي ديگر از اين برتريها در هر دو صنف ميسر است مانند ايمان و علم و عقل و تقوي و سايرفضايلي كه در دين تأييد شده است و اينها از فضل خداست و بايد از او خواسته شود.
پس نتيجه كلام اينكه، زن در تمام احكام عبادي و حقوق اجتماعي با مرد شريك است مگر در مواردي كه با مقتضايطبيعتش مخالف باشد. مانند قبول حكومت، قضاوت، شركت در جنگ و خونريزي (مگر براي كمك به مردان مانندمداواي مجرمين) و اينكه سهميهاش در ارث نصف سهميه مردان است و بايد حجاب داشته باشد و در اموري كهمربوط به استمتاع شوهر است از او اطاعت كند.
در مقابل، مزايايي كه از زن فوت شده با قرار دادن حقوق ديگري تدارك شده است از جمله هزينه زندگي او بر مرداست و مرد بايد حتيالمقدور از او حمايت كند و خداوند براي تسهيل بر زن، جان و عرض و آبرويش را لازم الحمايهقرار داده و ارفاق به او را در هر حال لازم شمرده است. پس در مجموع نميتوان گفت حق كداميك بيشتر است.چون هركس به تناسب موقعيت خود داراي حق است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.