-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12762)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11285)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8497)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1504)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1149)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26355 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خداوند با انسان هايي كه خدماتي به بشر رسانيده مثلاً كشفي كرده و اختراعاتي انجام داده و مسلمان نبودهاند، چگونه برخورد ميكند؟

اعمالي كه توسط انسانها انجام ميشود (چه مسلمان باشند و چه كافر) دو بُعد دارد:

حُسن فعلي و حُسن فاعلي.

توضيح اين كه: هر عملي دو جنبه دارد و هر يك از دو جنبه آن از نظر خوبي و بدي حسابي جداگانه دارد. ممكن است عملي از لحاظ يك بُعد نيك باشد، ولي در بُعد ديگر نيك نباشد. نيز ممكن است يك عمل از لحاظ هر دو بُعد نيك يا بد باشد. حُسن فعلي عبارت است از شعاع اثر مفيد و يا مضر عمل در خارج و در اجتماع شود، يعني خود عمل مفيد و خوب است، بدون در نظر گرفتن كسي كه آن را انجام داده است. حُسن فاعلي عبارت است از شعاع انتساب عمل فاعل و مفيد و شايسته بودن انگيزههاي نفساني و روحي كه موجب آن عمل شده و انجام دهنده آن كار خواسته است به واسطه عمل و با وسيله قراردادن عمل هدفها و انگيزه نيكو و شايسته از جهت دين برسد، يعني انگيزه فاعل از عملي كه انجام داده است، خوب و مطلوب دين است. به طور مثال وقتي يك فرد، بيمارستاني ميسازد، 0شكي نيست كه عمل او از نظر اجتماعي و در مقياس تاريخ، خير است، يعني كاري نافع براي خَلق است. در اين جهت تفاوتي نميكند كه هدف فاعل از ايجاد و بيمارستان چه باشد. عمل او حُسن فعلي دارد، خواه هدفش رياكاري و تظاهر و اشباع غرائز نفساني باشد يا هدفش انساني و عالي و فقط براي رضاي خدا باشد. تاريخ نام اين گونه اعمال را عمل خير ميگذارد. اما در حساب حُسن فاعلي نظر به اثر اجتماعي و خارجي فعل نيست، بلكه نظر به نوع ارتباط عمل با فاعل است و در اين بعد مفيد بودن عمل (حُسن فعلي) براي اين كه عمل خير باشد، كافي نيست. در اين جا سخن آن است كه فاعل با چه نيت و چه منظور و هدفي و براي وصول به چه مقصدي اقدام كرده است. اگر فاعل داراي نيت و هدف خير باشد و كار خير را با انگيزه خير انجام داده باشد، كارش خير است، يعني حسن فاعلي دارد و عملش دو بعدي است در دو امتداد پيش رفته است: در امتداد تاريخ و زندگي اجتماعي بشري، و در امتداد معنوي و ملكوتي، ولي اگر آن را با انگيزه ريا يا جلب منفعت مادي انجام داده باشد، كارش يك بعدي است و تنها در امتداد تاريخ و زمان پيش رفته، ولي در امتداد ملكوتي و معنوي پيش نرفته و عملش به عالَم بالا صعود نكرده است.

چنين شخصي كه به نداي فطري خود پاسخ مثبت نداده و در پي خداشناسي و شناخت حق از باطل نرفته، در حقيقت اين عمل را به قصد تقرب به خدا انجام نداده و رضايت او مدّ نظر انجام دهنده نبوده است. پس اين گونه اعمال هر چند كار خوبي بوده، ولي چون حسن فاعلي در آن نبوده است، ارزش معنوي ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.