-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2636 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي تشكر از علماي دين و روحانيون چه بايد كرد؟

نقش علماي اسلام در دوران غيبت كبري كه عصر غيبت امام عصر, امام زمان 7است , در موردحراست از دين خدا و مذهب حقهء تشيع , در درجهء اول اهميت است , زيرا زندگي بشر به دو دوره تقسيم مي شود:زندگي در دنيا و زندگي در عالم پس از مرگ . زندگي در دنيا كوتاه مدت , ولي حيات در آخرت ابدي است . زندگي سعادتمندانهء جهان پس از مرگ كاملاً بستگي دارد به ايمان , تقوا و پاكي در دنيا, رسول خدا6فرمود: .(1)

انسان هر چه در دنيا عمل كرد و آماده نموده همان را در سراي آخرت دريافت خواهد كرد.

قرآن مي فرمايد: .(2)

دانشمنداني براي بشريت صنعت و فناوري به ارمغان آوردند و بدين وسيله خدمات بزرگي به جهان انسانيت نموده اند, ولي همهء اين خدمات براي دنياي انسان است . اما علماي دين با هدايت مردم به سوي معنويت و دين داركردن آنان , علاوه بر خدمت دنيايي , جهان ابدي انسان را آباد و سراسر نور و نعمت مي كنند. با اين حساب نعمتي كه ديگران در اين دنيا در اختيار انسان مي گذارند, زودگذر و پايان پذير و محدود است , ولي نعمتي كه به وسيلهء هدايت عالمان دين به انسان مي رسد, جاودان و هميشگي است .

از همين جا ارزش والاي علماي اسلام و فقهاي دين و نايبان امام زمان 7در زمان غيبت كبري روشن مي شود.

امام دهم حضرت هادي 7فرمود: .(3)

با اين تأثيري كه عالمان ديني در سعادت و خوش بختي ما دارند, وظيفهء ما آن است كه اولاً پاي بند به احكام اسلام شده و كاملاً به دستورهاي آن عمل نماييم . اين بهترين شيوهء تشكر از علماي اسلام است , چرا كه بيش ترين دغدغهء آنان اين است كه مردم مسلمان با تقوا شده و زندگي پاك داشته باشند. در اين صورت دين و دنيايشان آبادمي شود.

ثانياً حرمت و احترام علما را حفظ نماييم . امام علي 7فرمود: .(4)

(پـاورقي 1.مرتضي مطهري , مجموعه آثار, ج 2 ص 520

(پـاورقي 2 .زلزله (99 آيهء 7ـ 8

(پـاورقي 3 .محمد ري شهري , ميزان الحكمة, ج 3 ص 2087 ماده علم , شماره 13919

(پـاورقي 4.محمد باقر مجلسي , بحارالاءنوار, ج 2 ص 44 حديث 13

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.