-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2639 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در امر به معروف و نهي از منكر موفق نيستم . چه كار كنم ؟

امر به معروف و نهي از منكر يك فريضه و وظيفهء مهم الهي است كه در دين مبين اسلام جايگاه ويژه دارد و از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . آثار و بركات آن به حدي است كه از نظر پيشوايان الهي و امامان معصوم : انجام ساير واجبات الهي كاملاً بستگي به اقامهء امر به معروف و نهي از منكر دارد. امام باقر7مي فرمايد:.(1)

انسان وقتي فكر مي كند, به خوبي در مي يابد اگر امر به معروف و نهي از منكر در تمام سطوح جامعه به خوبي اعمال شود, جامعه به راه رشد و تعالي خود ادامه مي دهد.

ترك اين واجب بزرگ الهي به قدري زيان بخش است كه امام باقر7فرمود: .(2)

امر به معروف و نهي از منكر شرايطي دارد:

1 كسي كه مي خواهد امر به معروف و نهي از منكر كند, معروف و منكر را خوب بشناسد; يعني مثلاً بداند كاري راكه طرف مرتكب مي شود, كار بد و حرامي است .

2 تارك طاعت و مرتكب معصيت , بر كار خويش پافشاري داشته باشد, چون اگر كسي خلافي مرتكب شد وسپس ندامت حاصل شد و توبه كرد, جايي براي امر به معروف و نهي از منكر نمي ماند.

3 آمر و ناهي احتمال تأثير بدهد.

4 اين كار موجب مفسده نباشد; يعني ضرر و زيان بر جان و مال و آبروي آمر و ناهي يا مسلمان ديگر مترتب نباشد.(3)

پس از آن كه اين چهار شرط فراهم شد, بايد مراحل امر به معروف و نهي از منكر پله پله پياده گردد. بدين سان كه ابتدا اظهار رنجش و كراهت شود. اگر اثر نكرد, با سخن نرم گوشزد شود. اگر مفيد نشد, به گفتار خشن و پس از اين مرحله , به عهدهء حكومت است . انجام امر به معروف و نهي از منكر يك واجب وظيفه است كه اگر انجام گيرد, وظيفه ادا شده و انسان مأجور است و خود اين موفقيت است . چنانچه با رعايت شرايط اين كار را بكند, به وظيفهء خود عمل كرده ايد و موفق هستيد.

(پـاورقي 1.شيخ حرعاملي , وسائل الشيعه , ج 11 ص 395 حديث 6

(پـاورقي 2.مصطفي حسيني دشتي , معارف و معاريف , ج 2 ص 428 ماده ء: امر به معروف و نهي از منكر.

(پـاورقي 3.امام خميني , تحرير الوسيله , ج 1 ص 465ـ 472

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.