-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23842)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10889)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5657)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2599)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1829)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1791)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1063)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26558 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به دين كه در روايت نبوي آمده است كه خداوند بندهاش را بيش از محبت مادر به فرزندش دوست دارد، چرا انسانهاي گناهكار را به آتش ميافكند؟

مجازات اخروي با رحمت پروردگار منافات ندارد، چون از باب انتقامگيري با تشفي خاطر نيست. اگر اين حالت براي خداوند تصور شود نقص حساب ميشود و خداوند از هر نقصي و كاستي منزه است. مجازات اخروي تجسم اعمال زشتي است كه انسان در دنيا انجام داده است. استاد مطهري ميگويد: در رابطة عمل و جزا در آخرت، رابطة عينيت و اتحاد حكمفرماست ؛ يعني آن چه در آخرت به عنوان پاداش يا كيفر به نيكوكاران و بدكاران داده ميشود، تجسم عمل آنها است.[49]

قرآن مجيد ميفرمايد: اي كساني كه ايمان آوردهايد! تقوا پيشه كنيد و هر كسي بايد بنگرد كه چه چيز براي فرداي خود پيش فرستاده است.[50]

مجازات آخرت، تجسم يافتن عمل است نعيم و عذاب آنجا همين اعمال نيك و بد است كه وقتي پرده كنار رود، تجسم پيدا ميكند تلاوت قرآن صورتي زيبا ميشود و در كنار انسان قرار ميگيرد و غيبت و رنجانيدن مردم به صورت خورش سگان جهنم در ميآيد.[51]

بنابراين تمام پاداش و كيفرها چيزي جز عمل و كردار، نيت، ولي به لباس اخروي در ميآيد. قرآن مجيد در مورد مال يتيم خوردن ميفرمايد: آنان كه اموال يتيمان را به ستم ميخورند، در شكم خويش آتش فرو ميبرند و به زودي در آتشي افروخته ميافتند.[52] يعني مال يتيم خوردن عيناً آتش خوردن است اما چون د راين دنيا هستند نميفهمند. به محض اين كه حجاب بدن كنار رفت و از اين جهان بيرون شدند آتش ميگيرند و ميسوزند. مولوي ميگويد:

اي دريده پوستين يوسفان گرگ برخيزي از اين خواب گران

گشته گرگان يك به يك خوهاي تو ميدرانند از غضب اعضاي تو

ز آن چه ميبافي مه روزه بپوش ز آن چه ميكاري همه ساله بنوش

اين سخنهاي چو مار و كژدمت مارو كژدم ميشود گيرد دمت

[49] مجموعة آثار، ج 1، ص 230.

[50] حشر (59) آية 18.

[51] مجموعة آثار، ج 1، ص 233، با تلخيص.

[52] نساء (4) آية 10.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.