-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11307)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26999 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر مسلمانان در خواندن قرآن و عمل به آن، سهل انگاري كنند، با چه مشكلاتي رو به رو خواهند شد؟

رسول اكرمدرباره مسلماناني كه خواندن و عمل به قرآن را به دست فراموشي بسپارند، ميفرمايد: وقالَ الرَّسولُ يـَرَبِّ اِنَّ قَومِي اتَّخَذوا هـَذا القُرءانَ مَهجورا; (فرقان،30) پيامبر عرضه داشت: پروردگارا! اين قوم من از قرآن دوري جستند. كساني كه قرآن را به فراموشي بسپارند ـ قرآني كه رمز حيات و وسيله نجات است، عامل پيروزي و حركت و ترقي است و همة برنامههاي زندگي در آن وجود دارد ـ به يقين از اين همه مواهب، بيبهره خواهند بود و حتي براي قوانين مدني و جزايي، دست گدايي به سوي ديگران دراز خواهند نمود و با پذيرش سلطه فرهنگي شرق و غرب، به زندگي ننگين خود ادامه خواهند داد.

قرآن، نسخة شفا بخش همة دردها است: ونُنَزِّلُ مِنَ القُرءانِ ما هُوَ شِفأٌ ورَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ; (اسرأ،82) قرآن را نازل ميكنيم كه شفا و رحمت براي مؤمنان است. قرآن، نسخة حيات بخشي است براي آنها كه ميخواهند با جهل و كبر و غرور و حسد و نفاق به مبارزه برخيزند; نسخة شفا بخشي است، براي برطرف كردن ضعفها، زبونيها، ترسها، اختلافها و پراكندگيها; درماني است، براي آنها كه از بيماري عشق به دنيا، وابستگي به ماديات، تسليم بيقيد و شرط، در برابر شهوتها رنج ميبرند و براي دنيايي كه آتش جنگها در هر سوي آن افروخته شده است.

پيامبر اكرم، در اهميت عمل به قرآن ميفرمايد: هرگاه امور، هم چون پارههاي شب تار بر شما مشتبه و مبهم گشت، به قرآن روي آوريد كه آن شفيعي است كه شفاعتش پذيرفته است و شاكي و خصمي است كه شكايتش قبول ميشود، هر كه آن را فرا پيش خود قرارش دهد، او را به سوي بهشت كشاند و هر كه پشت سر خود قرار دهد، او را به دوزخ كشاند، قرآن راهنماي به سوي بهترين راه است، جدا كنندة ]ميان حق و باطل[ است و شوخي نيست، ظاهري دارد و باطني. ظاهرش، حكم و دستور است و باطنش، دانش ژرف. شگفتيهاي دريايش بيشمار است و دانايانش از آن سير نميشوند. قرآن، ريسمان محكم خداست، قرآن راه راست است... در قرآن است، چراغهاي هدايت و پرتوگاههاي حكمت و قرآن راهنماي به حجت و برهان است.( ميزان الحكمة، محمد محمدي ري شهري، ترجمة حميدرضا شيخي، ج 10، ص 4803، دارالحديث. ) در برخي آيات و روايات، در نكوهش كساني كه كتاب آسماني را رها كردهاند، چنين آمده است: واِذ اَخَذَ اللّهُ ميثـَقَ الَّذينَ اُوتوا...; (آل عمران،187) و ]به خاطر آوريد[ هنگامي را كه خداوند از اهل كتاب، پيمان گرفت كه حتماً آن را براي مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد، اما آنها آن را پشت سرافكندند و به بهاي كمي، مبادله كردند، چه بد متاعي خريدند. هم چنين، در آيه 101 سورة بقره، آنهارا مورد نكوهش قرار داده است.

امام جواد7 فرمود: هر امتي، آن گاه كه كتاب آسماني خود را رها كرد و دور افكند، خداوند، علم آن را از آنان گرفت و آن گاه كه دشمنان خود را به دوستي و سرپرستي گرفتند، خداوند آن دشمنان را برايشان ولايت و حكومت داد... .( ميزان الحكمة، محمد محمدي ريشهري، همان، ج 10، ص 4826 / تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 15، ص 76 و ج 12، ص 238 ـ 241، دارالكتب الاسلامية. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.