-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2759 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا دعا و يا نفرين و لعن مردم در سرنوشت كسي كه از دنيا رفته است تأثير مي گذارد؟

برادر عزيز! شما در ضمن يك سؤال چند سؤال ديچر را نيز نوشته ايد كه سؤال ها به يك سؤال كه خلاصة آن نوشته شد بر مي گردد.

خداوند در قرآن ملاك ثواب و عذاب انسان ها را در عملي مي داند كه از آن ها سر مي زند. همه مي دانيم انسان موجودي مختار و با عقل و شعور و مكلّف است و تكليف در عمل مشهود مي شود و عمل هر شخصي به خودش مربوط مي شود و هر شخصي از عمل چه به خير و چه به شرّ انجام داده باشد، نتيجة آن را خواهد ديد. پس هر كسي به وزن ذرّه اي نيكي كرده باشد آن را مي بيند و هر كس به وزن ذرّه اي بدي كرده باشد، آن را مي بيند.1[1]

و در جايي ديگر مي فرمايد: بگو آن مرگي كه از آن مي گريزيد، شما را در خواهد يافت و شما را نزد آن داناي نهان و آشكار بر مي گردانند تا به كارهايي كه كرده ايد، آگاهتان سازد.[2]

در موار د ديگري از آيات به مسئلة عمل و اين كه هر شخصي مسئول عمل خويش است بر مي خوريم. در آيات فراوان بعد از موضوع ايمان، از عمل سخن مي گويد از جمله: كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند ، بدانند كه ما پاداش نيكوكاران را ضايع نمي كنيم .[3]

در روايات بسياري به عمل و پاداش عمل انسان بر مي خوريم.

امام علي (ع) فرمود: عمل كنيد كه عمل سود مي بخشد و دعا شنيده مي شود و توبه و بازگشت براي پذيرش به عالم بالا مي رود.[4]

حضرت فرمود عمل سود مي بخشد. پس در آن دنيا عمل به عنوان ميزان مدّ نظر قرار مي گيرد.

آيا نفرين و شماتت مردم عليه شخصي كه از دنيا رفته است، سودي دارد؟

بايد به بحث عملكرد و رفتار شخص فوت شده بپردازيم. قطعاً لعن و نفرين عليه انسان هاي بد و پليد مثل يزيد و شمر و مصاديق آن ها در زمان هاي قبل و بعد، در آن دنيا به سراغشان خواهد رفت، زيرا اين چنين افرادي مستحق لعن و نفرين هستند و هر لحظه بر عذابشان افزوده مي شود. اما اگر فردي در جامعه به نيكي و خوشنامي زندگي كرده است و اگر به خوش نامي معروف نيست، آزارش به كسي نرسيده و از او به بدي ياد نمي شود ، دليلي ندارد كه نفرين عليه او كارساز باشد و به خاطر نفرين سرنوشتش تغيير كند. اگر چه سرنوشت هر شخصي به نيت و عملي است كه در دنيا انجام داده است.

در عين حال انجام دادن كار خوب و بهنيابت مرده صدقه دادن، قرآن خواندن ، نيز كارهاي ديگر به حال تمام افراد مگر افرادي كه مثال هاي آن گذشت ، سود مي بخشد.

نتيجه: نفرين و لعن بي مورد عليه افرادي كه حقي از مردم را تضييع نكرده اند، سودي ندارد، بلكه عليه فرد نفرين كننده به كار مي رود. اگر فردي در جامعه به عنوان ظالم مطرح و انگشت نما نشده است، اگر تمام مردم عليه او نفرين بكنند، تآثيري به حال او نخواهد داشت. شما خودتان جواب را داده ايد كه خداوند احكم الحاكمين و بهترين قضاوت كننده است.

چه دليلي دارد كه متّهم به بي عدالتي شود و نفرين بي جاي عده اي را به حساب شخصي بگذارد كه در مورد آن گناهي انجام نداده است؟!

امام باقر(ع) فرمود : هنگامي كه لعنت (نفرين ) از كسي عليه شخصي صادر شد، اين نفرين بين خودش و كسي كه او را نفرين كرده ، تردّد مي كند. اگر نفرين شونده مستحقش بود [طوري نيست] وگرنه نفرين به نفرين كننده بر مي گردد و او سزاوارتر بر نفرين خواهد بود. پس بپرهيزيد از اين كه مؤمني را نفرين كنيد .2[5]

1[1] زلزال (99) آية 7 و 8.

2[2] جمعه (62) آية 8.

2[3] كهف (18) آية 107.

2[4] صادق احسانبخش ،آثار الصادقين ، ج 15، ص 83.

2[5] بحارالانوار، ج 69( چاپ بيروت) و ج 72 (چاپ ايران) ، ص 208، حديث يكم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.