-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2763 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً راهي و برنامهاي پيش پاي من بگذاريد تا بتوانم براي خدا باشم و از كشمكشها و ناراحتيروحي رهايي يابم و به آرامش برسم.

زندگي درياي متلاطم و حيرت انگيزي است كه دائماً از امواج حوادث زير و رو ميشود. هيچكس از هجوم امواج مصايب و سختيهاي اين درياي ژرف، آسوده و در امان نيست. در اين جهان لذت و دردمانند نيروي مثبت و منفي همه جا همراه يكديگر انجام وظيفه ميكنند.[1] خداوند سبحان انسان را مختارآفريد تا بتواند در اين امواج متلاطم خود را به ساحل نجات برساند يا اين كه گرفتار شرور و گناهان شود و دردرياي متلاطم زندگي غرق شود. از طرف ديگر، راه هدايت و رستگاري را از طريق ارسال انبيا و امامت امامانمعصوم7 به مردم نشان داد تا انسان بتواند خود را به سر منزل مقصود برساند. انسان اگر براساس فرامين الهيرفتار كند و زندگي خود را بر اين محور تنظيم نمايد، به ساحل نجات و رستگاري خواهد رسيد.

در دوران جواني هر شخصي با سؤالات متعددي مواجه ميشود كه سعي در يافتن پاسخي مناسب برايآنها ميتواند راهگشا باشد و انسان را به سرمنزل مقصود برساند و آينه روشن را براي او ترسيم نمايد.

كسي كه بر اثر پارهاي اشتباهات، دستخوش هراس و انديشه بي جا ميشود، بايد بداند كه اگر كاري كهنبايست صورت بگيرد انجام شد، فكر را با سوهان اضطراب و نگراني ساييدن بيحاصل است، وانگهي حقندارد از مصايبي كه در نتيجه اعمال گذشتهاش به وقوع پيوسته، شكايت كند. چون هر كسي بذري كاشت، بايدحاصل آن را بردارد. حال اگر بذر بدي افشاند، مقصر كيست؟ آيا بايد از خود سلب مسئوليت كرد و گناه را بهگردن ديگري گذاشت؟ اگر انسان آن گونه كه ذكر شد، با تأسف و حسرت گذشته زندگي كند، تنها نتيجهاي كهبراي او حاصل ميشود، اين است كه زندگي اش تاريك و فعاليتش فلج ميشود. از اين رو، انسان بايد از گذشتهپند گرفته و توجه خود را به حال و آينده معطوف دارد تا به آسايش روحي برسد.[2] انسان در پرتو ايمان به خداو عشق به او، به اطمينان و آرامش دروني ميرسد و آن چنان مصونيتي در جان خود احساس ميكند كهناكاميها و گرفتاريها و شكستها هرگز نميتوانند در ضمير پاك اين گونه افراد طوفان به پا كنند و آنها را دچارزبوني و يأس و خودباختگي سازند. البته انسان بايد حقيقت ايمان را در جان و وجود خود متبلور سازد و از ثمرهو نتيجه عبادات كه ياد خدا است، بهرهمند شود و لذت آن را بچشد قرآن كريم ميفرمايد: الا بذكر اللّه تطمئنالقلوب[3]؛ با اتكاي به خداوند، دلهاي پريشان، مطمئن و آرام خواهد شد.

هو الذي انزل السكينهْْ في قلوب المؤمنين[4]؛ خدا است كه به دلهاي مؤمنان سكون و آرامش ميبخشد.

قرآن ثبات و آرامش را از آنِ كساني ميداند كه قلبي سرشار از ايمان داشته باشند.

ألا ان اولياء اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون[5]؛ آگاه باش ترس و اندوهي براي دوستان خدا نيست.انسان بايد خود را در مسيري قرار دهد كه موفق شود به حقيقت ايمان برسد و اين امر ميسر نميشود مگر اين كهبراساس موازين الهي حركت كند و اهل مراقبت باشد. اعمال و رفتار انساني كه در مسير جلب محبت الهي گامبرميدارد، بايد سير صعودي را طي كند تا شخص در هر مرحلهاي بالاتر از مرحله قبل باشد و بتواند محبتخداوند را جلب كند. محبت خدا عبارت است از تطهير باطن بنده از غير خدا و خالي نمودن وجودش از هرمانعي كه بين او و مولايش حايل ميشود، تا جز با حق بنا شد و از حق نشنود و جز با حق نبيند و جز با حقنگرويد.[6]هر قدر شما در طريق عبادت و خودسازي گام برداريد، موجب جلب رضايت الهي ميشود وصفاي باطن و رفع حجاب قلبي در جان شما محقق ميشود و هميشه از لطف و كرم بهرهمند خواهيد شد.

([1])سيد مجتبي موسوي لاري، رسالت اخلاق در تكامل انسان، ص 153.

([2])سيد مجتبي موسوي لاري، رسالت اخلاق در تكامل انسان، ص 157 ـ 158، با تخليص.

([3])سوره رعد (13) آيه 28.

([4])سوره فتح (48) آيه 4.

([5])سوره يونس (10) آيه 62.

([6])سيد عبدالله شبر، اخلاق، ص 413.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.