-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11210)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28843 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معناي مفهوم، مصداق، وجود و ماهيت را بيان كنيد.
{Tمفهوم:T} به تمامي صورتهاي ذهني مفهوم گفته مي شود (صورت حاصل از شي در ذهن) اين صورتهاي ذهني از ديدگاه هاي مختلف نامهاي متفاوتي دارد مثل مفهوم، معني (آنچه قصد شده) وجود ذهني (در مقابل وجود خارجي) علم (در موارد علم حصولي). يك خصوصيت بارز مفهوم جنبه حكايت آن از واقع مي باشد و ما به واسطه مفهوم (در موارد علم حصولي) به خارج علم داريم. {Tنكته:T} اينگونه نيست كه مفهوم هميشه از يك موجود خارجي بدست آيد بلكه ذهن توانايي ساخت مفاهيمي را دارد كه در خارج نيست مثل مفهوم عدم يا شريك خدا و ... {Tمصداق:T} آنچه مفهوم بر آن صدق مي كند (يا به تعبير ديگر مفهوم از آن حكايت مي كند) نكته 1: مصداق انواع دارد الف. گاه مصداق يك مفهوم موجودي مستقل و واجب الوجود است (مثل مصداق مفهوم الله يا واجب الوجود) ب. گاه موجودي مستقل است ولي وجودش ضروري نيست (مثل مصاديق انسان) ج. گاه در خارج مصداق وجود ندارد هر چند امكان وجود آن هست (مثل درياي جيوه) د. گاه در خارج وجود ندارد و اصلاً محال است وجود پيدا كند (مثل شريك خدا و اجتماع نقيضين) نكته 2: جايگاه مصداق گاه خارج ذهن است و گاه خود ذهن مثلاً مصاديق خود «مفهوم» در ذهن است. و اما فرق ماهيت و وجود: هر شيي ء خارجي ممكن (واجب الوجود ماهيت ندارد) وقتي كه ملاحظه مي شود در اين دو حيثيت مي باشد. يكي حيثيتي كه اين شيي ء را از ساير اشياء ديگر ممتاز مي گرداند يعني چيستي آن و ديگري حيثيت وجود و اصل هستي آن شيئي كه از اين نظر با ساير اشياء موجود مشترك است. هنگامي كه ما به هر شيي ء خارجي توجه مي كنيم اگر دقت نمائيم دو گونه مفهوم از آن انتزاع مي نمائيم يكي مفهوم وجود كه از هستي آن شيي ء انتزاع مي گردد و ديگري مفهوم ماهيت كه از حقيقت و صورت نوعيه آن انتزاع مي شود. مفهومي كه از هستي اشياء انتزاع مي شود، به طور يكسان بر تمامي موجودات صادق است يعني مي گوئيم درخت موجود است، آسمان موجود است و هكذا؛ ولي مفهومي كه از صورت نوعيه آن انتزاع مي نمائيم، هرگز بر صورت نوعيه ديگر صادق نيست؛ يعني مفهوم درخت هرگز بر حيوان و مفهوم حيوان هرگز بر سنگ و مانند آن صادق نمي باشد. ماهيت در واقع پاسخي است كه ما بر سؤال چيستي اشياء مي دهيم، يعني اگر سؤال شود فلان شيي ء چيست؟ پاسخ مي دهيم كه حيوان است. براي مطالعه اصطلاحات منطقي و فلسفي رجوع كنيد: 1- فرهنگ علوم عقلي دكتر سيدجعفر سجادي، انجمن حكمت و فلسفه، 1361. 2- شرح مصطلحات بدايةالحكمه و نهايةالحكمه، علي شيرواني، دفتر تبليغات اسلامي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.