-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29180 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

16ـ عده اي معتقدند ائمه شيعه (ع ) هم سني بوده اند, نظر شيعه در اين باره چيست ؟
ظاهرا منظور از سوال اين است كه استنادي كه بزرگان تشيع به ائمه اهل بيت (ع )داشته و اصول و فـروع مذهب خود را به آنان منسوب مي دادند, غير واقعي و ساختگي مي باشد, بنابراين ائمه اهل بـيـت خـود نـيـز تـابـع مـذهـب عـامـه بـوده ومـسـلكي غير از آنچه اهل سنت اختيار كرده اند, نداشته اند.ادعاي فوق با بديهيات تاريخي سازگار نمي باشد, زيرا اولا, لفظ شيعه بنا به نقل بسياري از مـحـدثـيـن بـراي اولـين بار توسط پيامبر(ص ) بر ياوران و پيروان علي (ع )اطلاق شد.(1) ثانيا, حـضـرت عـلـي (ع ) و بسياري از صحابه كه از همان زمان به شيعه اومعروف بودند.(2) در مسئله خـلافـت و امـامـت (كـه فارق اصلي ميان شيعه و سني است )نظري غير از آنچه به وقوع پيوست , داشـتـنـد.(3) ثـالثا, شيعه اماميه از زمان حيات امامان (ع ) بزرگوار خود, در اصول و فروع و ساير جزئيات امور, جز به ائمه اهل بيت تكيه نكرده و جز آراي آنان را به كار نبسته و ديگران را بر امامان خود ترجيح نداده است , زيرا عده زيادي از معتمدين شيعه كه همگي اهل ورع و تقوا بوده اند وعدد آنان به حد تواتر مي رسد, اصول و فروع دين را از ائمه اخذ كرده و آن رابراي ما در طول تاريخ نسل بـه نـسـل روايـت كـرده اند, تا جائي كه براي ما روشن است كه اين سلسله سند كه توسط علماي بـزرگـوار مـا بـه زمـان ائمـه (ع ) مي رسد, در اصول وفروع هماني است كه ائمه (ع ) به اصحاب و پـيـروان خـود الـقـا كرده اند.اصحاب ائمه در زمان حيات خود ائمه (ع ) مسائلي را كه از پيشوايان بـزرگوار خودمي شنيدند, به صورت تصنيف و تاليف كتاب در مي آوردند كه مرجع اهل تشيع در اصـول وفـروع خـود بـوده اسـت , و جـزئيـات ايـن مـولفات واسامي كتاب هاي آنان در كتابهايي مـانندالفهرست ابن نديم و كتابهاي رجالي و... ضبط و ثبت است , در حالي است كه پيروان مذاهب اربعه اهل سنت , هيچ يك در زمان حيات آنان به تاليف حتي كوچكترين كتابي هم توفيق نيافته اند, زيرا آنان در زمان حيات خود, مانند ساير فقها و محدثين بوده وامتيازي بر افراد ديگر از طبقه خود نداشته اند و لذا كسي هم اهتمام به تدوين اقوال آنان نداشت و تنها پس از حيات آنان و هنگامي كه مذاهب فقهي در تقليد ازآنان منحصر گشت , اين كار تحقق پذيرفت و اين در حالي بود كه شيعه از آنـجـا كـه رجـوع بـه غـيـر ائمـه (ع ) را در امـور ديـنـي جايز نمي دانست , به تدوين اقوال آنان هـمـت گـماشت و تمامي همت خود را بر اين امر مصروف كرد كه نمونه آن تاليف اصول اربع ماه تـوسـط 400 مـصـنـف (4) مـي بـاشـد.بنابر نقل مرحوم سيد محسن امين , قدماي شيعه از زمان امـيـرالمومنين (ع ) تا زمان امام حسن عسگري (ع ) نزديك به 6600 كتاب حديث كه همگي از ائمه اطهار(ع ) نقل شده ,تاليف كرده اند.(127)اما ائمه چهارگانه اهل سنت , به هيچ وجه منزلتي را كه ائمـه شـيـعـه (ع ) نـزد پـيروان خود كسب كرده بودند, در نزد پيروان خود دارا نبودند, بلكه حتي مـنزلتي را هم كه پس از حيات خود به دست آوردند, در زمان خود نداشتند, چنان كه ابن خلدون درمـقدمه معروف خود به آن اشاره كرده است .(6)بنابراين , در اينكه مذهب ائمه چهارگانه همان مـذهـب پـيـروان آنان است كه در طول زمان محور و مبناي عمل آنان بوده و در كتب خود آن را تدوين كرده اند, ترديدي نيست , زيرا پيروان اين پيشوايان از ديگران آگاه تر به مذهب آنان هستند, چنانچه شيعه نيز به مذهب ائمه (ع ) خود آگاه تر از ديگران است , يعني همان مذهب و روشي كه به واسطه آن به خداي خود تقرب مي جويند.(7)

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- از جـمـله سيوطي در تفسير الدر المنثور, ج 8, ص 589, در تفسير آيه شريفه 7سوره بينه (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه ).2- المقالات و الفرق , اشعري قمي , ابن خلف , ص 15, تـرجمه محمد جواد مشكور.3- فج

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.