-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29345 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

نظم و پديد آورنده نظم؟
اينجا دو مطلب است كه درك هر دو خيلي ساده و آسان است :
مطلب اوّل : اينكه در وجود خود ما و در وجود هر موجود زنده و در هر جزئي از اجزاء عالم نظمي عميق برقرار است . ما بسياري از اين نظم ها را بي هيچ رنجي مي توانيم دريابيم و به بسياري از آن نيز به كمك دانش مي توانيم پي ببريم مثلاً در وجودمان اگر بينديشيم مي بينيم همه اعضاء با نظم خاصّي در وجود ما تعبيه شده و هر چيزي بجاي خود است و همه اعضاء با هم تناسب دارند نظم عجيب گردش خون ، كار منظم معده ، عمل ريه و كبد و كليه همه گواه اين مطلب است ، از خود بگذريم به سراغ كوچك ترين حشره چون پشه ، مورچه ، عنكبوت و زنبور برويم مي بينيم هر يك در عالم خود نظمي خيره كننده دارند و طرز تغذيه ، در خانه سازي ، در دفاع از خود سامان و نظم و قاعده اي استوار دارند كه از آن سرپيچي نمي كنند .
به عالم بالا نظري اندازيم مي بينيم ستارگان هر كدام در مسير معيّن خود با نظمي خاص حركت مي كنند و در آنجا نيز بي نظمي ابداً راه ندارد به طوري كه هزاران سال مي گذرد و يك كوكب از مسير خود منحرف نمي گردد و به ساير كواكب برخورد نمي كند .
اين است كه خداوند بزرگ آفريننده موجودات و نظم موجودات در قرآن از نظم جهان فراوان سخن گفته و آن را دليل بر وجود قدرتي مافوق قدرت ها يعني خدا گرفته است .
يكجا مي فرمايد : « و في الارض آيات للموقنين و في انفسكم افلا تبصرون ؛ در زمين ( و گردش و حركت و اوضاع ديگر آن ) علامت هاي خداشناسي براي صاحبان يقين موجود است و همچنين در وجود خود شما آدميان آيا نگاه نمي كنيد نگاهي كه بدان عبرت گيرند .
{P - سوره والذاريات ، آيه 20 . P}
و در سوره يس ، آيه 41 مي فرمايد : « لا الشمي ينبغي لها ان تدرك القمر و لاالليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون ؛ نه خورشيدي مي تواند ماه را دريابد و نه شب مي تواند از روز پيشي گيرد و هر يك از سيّارات در فلك شناورند » .
و در سوره ملك ، آيات 4 و 5 مي فرمايد : « ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرها تري من فطور ثم ارجع البصركرتين ينقلب اليك البصر خاسئا و هو حسير ؛ در آفرينش خدا بي نظمي و اختلاف نمي بيني گرچه بارها صحنه آفرينش را ديده اي باز بدقّت نگاه كن ببين خللي در آن مي يابي باز هم بارها نگاه كن سرانجام چشم تو خسته بسوي تو باز خواهد گشت و در خلقت خدا نقصان و بي نظمي نخواهد يافت .
مطلب دوّم : اين است كه نظم نمي تواند مولود تصادف و اتّفاق باشد و طبيعت كور و كر بي خرد آن را پديد آورده باشد « تصادف » نقطه مقابل « نظم » است كساني كه منكر نظم در جهان طبيعتند معمولاً به تصادف اعتقاد دارند امّا از آنجا كه اين كلمه در دو معني كاملاً متفاوت به كار مي رود ، توضيحي در اينجا لازم است تا اشتباهي پيش نيايد .
گاهي تصادف به معني انكار « علّت فاعلي » است كه در اين صورت مرادف با انكار قانون عليّت است كه جز براي « منكران عليّت » مورد قبول نيست زيرا حتّي ماديين كه منكر خدا هستند منكر قانون عليّت نيستند و تصادف به معني انكار علّت فاعلي را قبول ندارند .
معني ديگر تصادف كه معني رائج آن است ، انكار « علّت غايي » و به تعبير ديگر انكار « هدف » و برنامه است .
در بحث برهان نظم « تصادف » فقط به معني دوّم به كار مي رود بنابراين آنهايي كه اعتقاد به تصادف دارند ، هر گونه هدف و برنامه و جهت گيري و طبعاً هر گونه عقل و انديشه را در پيدايش اين جهان انكار مي كنند كه ادعاي آنها با آنچه بيان كرديم بسيار نادرست و غير منطقي است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.