-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29358 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

تفاوت انسان با ساير حيوانات چيست؟
همچنان كه انسان با حيوانات در برخي از استعدادها مشترك است داراي متمايزاتي نيز هست . حيوانات ، مانند انسان داراي حواس ، احساس ، عاطفه ، هوش ( درك موقعيّت ) و حافظه هستند .
امّا استعدادها و نيروهايي كه مختص به انسان است و او را از حيوانات متمايز مي كند عبارتند از :
تفكّر : كه نيروي نتيجه گيري مجهولات از معلومات و داشته هاست كه نتيجه آن علم و گسترش علوم انسان است .
تعقّل : كه نيروي سنجش و ارزيابي بين معلوم ها و ارزيابي علم صحيح از علم ناصحيح ( در علم نظري ) و تمييز خوب و ارزش از بد و ضد ارزش ( در علم عملي ) است .
{P - الميزان ، ج 2 ، ص 247 تا 250 . P}
انتخاب و اراده : كه با وجود قدرت تعقّل و سنجش و ارزيابي راه براي انتخاب باز مي شود . در اثر وجود همين نيروي تعقل و نيروي انتخاب است كه انسان قدم در دايره مسؤوليّت و تكليف مي گذارد و تكاليف و حدود الهي شامل او مي شود .
وجدان : كه نيروي قضاوت كننده دروني است كه گاه پس از انجام عمل نادرست ، موجب مي شود انسان پشيمان شود و به گناه خود اعتراف كند .
فرقان همان عقل است كه از يك حيث درك كننده حق و باطل و خوب و بد است ، البته به نحو كلّي و به هر حال فرق اساسي بين انسان و حيوان وجود حقيقتي است كه قرآن از آن به خَلْق آخر تعبير مي كند « انساناه خُلْقاً آخر » كه همان روح انساني باشد كه مرتبه اي عالي تر از بُعد جسماني ، نباتي و حيواني است . كه نيروي دروني جدا كننده حق از باطل است كه در اثر مجاهدت نفساني و تقوا بدست مي آيد و . . . .
{P - سوره مؤضول ، آيه 12 . P}
اين نيروها و استعدادها در تركيب و تعامل با يكديگر چه بسا نيروها و امكانات وجودي جديدي را در انسان شكل مي دهد و به اين گونه است كه حركت و رشد روحي انسان تا بي نهايت را در افق ديد خود مي گيرد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.