-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29495 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيا ارتباط با ارواح امكان دارد؟

در مورد ارتباط با ارواح، سخنان و تحقيقات فراواني در جوامع شرقي و غربي صورت پذيرفته، در اين مسير سوءاستفادههايي شده است.

آيةالله مكارم در اين زمينه تحقيقاتي انجام داده است و حتي با كساني كه با ارواح رابطه برقرار ميكنند، چند جسله ملاقات داشته و از طريق آنها با ارواح صحبت كردهاند، كه گزارش آن را چاپ نمودهاند. (1)

شما را به مطالعه آن توصيه ميكنيم. ايشان بعد از نقل آنچه درجلسات ارتباط با ارواح رخ داده، چنين نتيجهگيري ميكنند: ارتباط با ارواح را به عنوان يك واقعيت ميتوان پذيرفت، ولي نبايد از نظر دور داشت كه اين مسئله مورد سوءاستفاده عده زيادي قرار گرفته، و يا افراد ساده ذهني به خيال خود به همين سادگي، و بدون هيچ گونه اطلاعات علمي با يك ميز چرخان، يا يك استكان، يك صفحه كاغذ پر از حروف الفبا با ارواح كبير و صغير ميتوانند تماس بگيرند و به دنبال آن بازي ميزگرد به راه افتاده و كم كم مسئله سر از تناسخ و بازگشت ارواح به بدنهاي جديد درآورده است و يك واقعيت با هزاران اوهام به هم آميخته شده است.(2)

براي وضوح بيشتر سخن به چند مسئله اشاره ميكنيم:

1 - انسان از دو بُعد جسم و روح تشكيل شده است، جسم بعد ازمرگ، جزئي از خاك شده روح سر از افلاك درميآورد و براي هميشه باقي ميماند و تا قيامت در عالم برزح به سر ميبرد.

2 - طبق احاديث فراوان اين حقيقت به اثبات ميرسد كه ميتوان با ارواح ارتباط برقرار نمود و ارواح نيز ميتوانند با افراد صحبت كنند، همان طور كه رسول خدا(ص) با كشته شدگان قريش( كه آنها را در چاه بدر انداختند) صحبت كرد و به آنها فرمود: شما چه بد همسايگاني براي رسول خدا بوديد....

در پاسخ به اعتراض عمر كه اين كار را بي فايده انگاشت فرمود: ساكت شو اي پسر خطاب، سوگند به خدا كه تو از آنها شنواتر نيستي!.(3)

اميرالمؤمنين بعد از جنگ جمل با كشته شدگان، صحبت نمود.(4)

پس اصل امكان ارتباط با ارواح غير قابل انكار است. بالاتر اين كه هر يك از ما بارها با ارواح ارتباط برقرار نموده و صحبت كردهايم، و آن در عالم خواب است كه با ارواحي كه ميشناسيم (مثل اقوام فوت شده) ارتباط برقرار كرده و شايد از حوادث آينده خبر دادهاند. اينها همه شواهدي بر امكان ارتباط با ارواح است و شبههاي در مسئله باقي نميماند.

3 - احتمال دارد در برخي مواقع اجنه يا شياطين خود را، به جاي روح شخص معيني جا زده، و ما را فريب دهند (همان طور كه از برخي جلسات ارتباط با ارواح نقل شده است) پس هميشه ارتباط با ارواح درست نبوده و برخي مواقع دروغ ميباشد، و برخي از افراد شياد نيز از طريق ارتباط با جن و تسخير جن، اين كارها را انجام دهند، كه انسان هوشيار و آگاه، بايد توجه داشته باشد. و يا اين كه احتمال دارد با استفاده از قوه تخيل و تردستي بعضي كارها را انجام دهند و چنين وانمود كنند كه روح را احضار نمودهاند چنانكه امروزه بسياري افراد، با استفاده از احساسات و عدم آگاهي مردم، دكان باز كرده و از اين طريق پول درميآورند.

پينوشتها:

1 - حضرت آيت الله مكارم شيرازي، عود ارواح يا ارتباط با ارواح.

2 - همان، ص 130.

3 - بحارالانوار، ج 6، ص 254، چ آخوندي.

4 - آيتالله حسيني طهراني، معادشناسي، ج2، ص 242.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.