-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در جهان بيني و ايدئولوژي اسلامي چون اصل وحي بر آن حاكم است بنابراين عقل چه نقشي مي تواند ايفا كند؟
وجود وحي باعث ركود و سكون عقل نمي شود زيرا اساس تحقيق و پي جوي در جهان بيني و ايدئولوژي بحكم عقل است و پيش از اينكه انسان يك جهان بيني را اختيار كرده است چيزي جز عقل و فطرت راهنماي انسان نيست و عقل است كه انسانرا براي گزينش جهان بيني كمك مي كند پس از انتخاب جهان بيني و ايدئولوژي هم كاربرد عقل بسيار قوي ونيرومند است مثلاً قرآن كه كتاب آسماني ماست و ما مي توانيم در مسائل جهان بيني و ايدلوژي خود بدان مراجعه كنيم مي تواند ميدان گسترده يي براي تقل باشد و بهر نسبت كه عقل در قرآن بيشتر بكار رفته و تعقل و تعمق در آن بيشتر شود حقائق بيشتري كشف مي شود و مي بينيم قرآن مجيد به تدبيرفرمان مي دهد و از كساني كه عقل را به كار نمي اندازند و تعقل ندارند سخت نكوهش مي كنند

ـ2372ـ
بحدي كه آنانرا همسطح چهارپايان بلكه پايين تر و بدتر از آنان قرار مي دهد و مي فرمايد: «ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون; محققاً بدترين جنبندگان نزد خداكران و گنگاني هستند كه تعقل نمي كنند. بنابريان نه تنها وحي باعث ركود و سكون عقل نمي شود كه خود (چنانكه در نهج البلاغه آمده است) باعث برافشاندن ذخائر عقلي و فكري نيز مي گردد. علي((عليه السلام)) مي فرمايد: يثير و الهم دفائن العقول پيامبر آمده اند تا گنجينه هاي عقلي انسان را با انقلاب در آن، شكوفا كنند.
وحي و دين با عقل انتخاب مي شود و سپس اين دين است كه عقل را جهت مي دهد. بر هيمن اساس است كه در حديث مي خوانيم كسي عقل ندارد دين هم ندارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2373ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.