-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29566 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

زردشتي بودايي - هندي، يهودي، مسيحي و سني هر كدام چه طور اعتقادي به مصلح دارند؟
ظهور يك فرد برگزيده و مصلح بزرگ جهاني، در آخرين دوره هاي تاريك و بحراني دنيا، به منظور نجات بشريت از چنگال اهريمن ظلم و فساد و تأمين عدالت عمومي و آزادي فردي در سراسر گيتي موضوعي است كه از دير زمان پيروان اديان آسماني بدان ايمان داشته و در انتظار آن بوده اند مطالعه كتب عهدين يعني تورات و انجيل و كتاب زرتشتيان كه هم اكنون در دسترس است و بررسي عقايد هند و مصريان قديم و برخي از ملل ديگر، اين حقيقت را روشن ساخته و سابقه آنرا از قديم ترين ازمنه تاريخ بشر ثابت مي كند ولي آنچه مسلم است در اين خصوص دين مقدس اسلام و مذهب شيعه بيش از سائر مذاهب و اديان است زيرا مسلمانان خواه شيعه و خواه سني معتقدند كه اين نجات دهنده و مصلح بزرگ جهاني كه بالاخره روزي خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد مي كند پس از آن كه پر از ظلم و جور شده باشد مهدي قائم از دودمان پيامبر اسلام و فرزندان امير مؤمنان علي(عليه السلام) و زهراي اطهر دخت والاگهر پيامبر(صلي الله عليه وآله)است.
بطوريكه در مذاهب اصلي زردشت مي خوانيم زردشت معتقد بود كه پيوسته در نيروي تضاد خير و شر يا نور و ظلمت يكي بنام اورامزدا يا يزدان منبع روشنايي و دانش وسيع و ديگري بنام اهريمن منشأ جهل و تاريكي و فساد دائماً در كشمكش و نزاع هستند تا زماني كه موشيانس يعني نجات دهنده دنيا كه در سر هزاره سوم بعد از زردشت مي آيد ظهور كند و اين زد و خورد سرانجام با شكست كامل اهريمن پايان پذيرد و ظلم و فساد و شر و بدي بكلي از جهان ريشه كن شود.
و با اينكه طبق نوشته محققين تمام كتب زردشتي دستخوش تغيير و تحريف شده است مع الوصف پيشگوييهاي زردشت راجع به نجات دهنده دنيا در منابع با جزئي اختلافي كه از تصرف بعدي ناشي شده است با اخبار اسلامي و آنچه شيعيان جهان درباره امام زمان(عج) نقل كرده و بدان ايمان دارند، مطابقت كامل دارد.
و در كتب عهد قديم يعني كتب مقدس مانند زبور داود، كتاب دانيال اشياي نبي و غير آنها سخن از مصلح مذكور به ميان آمده است مثلاً در مزبور 37 از مزامير حضرت داود پيامبر خداوند به وي تسلي مي دهد كه از كثرت شريران واهمه نداشته باش زيرا سرانجام همه آنها نابود خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمين خواند بود. حليمان وارث زمين خواهند شد... خداوند روزهاي صالحان را مي داند و ميراث ايشان ابدي خواهد بود.
و در قرآن مجيد هم آمده كه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الارض يرثها عبادي الصالحون يعني مادر زبور بعد از ذكر نوشتيم كه زمين را بندگان صالح ما وارث خواهند شد و منظور از ذكر در آيه تورات دانسته شده است و نمونه هاي ديگري هم در كتابهاي دانيال نبي و در كتاب صفياي نبي و حقوق نبي و زكريا و اشعياي نبي آمده است كه براي تفاصيل آنها به كتاب موعودي كه جهان در انتظار اوست نوشته آقاي علي دواني مراجعه شود.
و از كتب جديد در انجيل متي باب 24 مي گويد: چون عيسي(عليه السلام)... ليكن هر كه تا به انتها صبر كند نجابت يابد و به اين بشارت ملكوت، در تمام عالم موعظه خواهد شد... اينكه شما را از پيش خبر دادم همچنانكه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مي شود، ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد و پسر انسان را ببيند كه برابرهاي آسمان، باقوت و جلال عظيم مي آيد... و در برخي ديگر از كتابهاي عهد جديد نيز به عنوان پسر انسان و ظهور وي آمده است و در بسياري از احاديث شيعه و اهل سنت وارد شده كه وقتي امام زمان(عج) ظاهر شود حضرت عيسي(عليه السلام) فرود مي آيد وبا آن حضرت نماز مي گزارد.
و درباره اعتقاد اهل سنت به حضرت مهدي(عج) مي توانيد به كتابهايي از جمله دادگستر جهان موعودي كه جهان در انتظار اوست و مهدي موعود مراجعه فرمائيد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.