-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2960 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا پيروي از هر آييني مايهء نجات است ؟

در پاسخ سؤال فوق سه نگرش اساسي وجود دارد:

1 انحصارگرايي و اعتقاد به اين كه تنها يك دين و يك برداشت و تلقي ديني , حق است و انسان را به سعادت و رستگاري مي رساند و بقيهء اديان نافرجام و عقيم مي باشند;

2 كثرت گرايي كه اعتقاد به اين است كه نجات و رستگاري , در پيروي ازيك دين خاص منحصر نشده , بلكه حقيقت مطلق , مشترك ميان همهء اديان است و اديان و مذاهب هر يك جلوه هايي از حق مطلق هستند. كثرت گرايي ديني , پلوراليسم ديني است ;

3 شمول گرايي , به اين معنا كه دين حق فقط يك دين است , اما برخورداري از سعادت و رستگاري , بستگي بدان ندارد كه انسان به طور رسمي خود را پيروآن دين بداند, بلكه اگر رفتار و عمل فرد همسو با دين حق و ارزش هاي آيين راستين باشد, آن فرد به رستگاري خواهد رسيد.(1)

استاد مطهري ره مي گويد: اين انديشه كه همهء اديان آسماني از لحاظ اعتباردر همه وقت يكسانند, انديشهء نادرستي است ... درست است كه در دين اكراه واجباري نيست (لااكراه في الدي ) ولي اين سخن به اين معني نيست كه دين خدادر هر زماني متعدد است و ما حق داريم هر كدام را كه بخواهيم , انتخاب كنيم .در هر زماني فقط يك دين حق وجود دارد. هر زمان پيغمبر صاحب شريعتي ازطرف خدا آمد, مردم موظف بود از راهنمايي او استفاده كنند و قوانين و احكام خود را ـ چه در عبادات و چه در غير آن ـ از او فرا گيرند, تا نوبت به حضرت خاتم الانبيا رسيد. در اين زمان اگر كسي بخواهد به سوي خدا راهي بجويد, بايداز دستورهاي دين او راهنمايي بجويد. قرآن كريم مي فرمايد:

اسلام ديني بجويد, هرگز از او پذيرفته نشود و او در جهان ديگر ازجمله زيان كاران خواهد بود>.(2)

(پـاورقي 1.پژوهش هاي قرآني , شماره 11ـ 12 ص 160ـ 161

(پـاورقي 2.آل عمران (3 آيه 85

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.