-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29717 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

علم غيب چيست و به چه كساني داده مي شود ؟
غيب به معني اموري است كه پنهان از نظر است و در نهان قرار دارد و خبر داشتن از غيب مخصوص پروردگار متعال است و جز او كسي عالم به غيب نيست و ليكن خداوند متعال به هر كس كه بخواهد اين علم را مي دهد انبياء و اوصياء آنان و همچنين امامان معصوم ( عليهم السلام ) از آن كساني هستند كه خداوند تعالي به آنها اين موهبت را كرده و آنها به افاضه خداوند داراي علم غيب هستند و از نهان و آشكار با خبرند .
غير از كساني كه در بالا گفتيم بعضي ها نيز تا حدود خاصّي از غيب خبر مي دهند اين دسته يا از مؤمنين حقيقي هستند كه گاه گاهي با افاضه و لطف خداوند از راه خواب ديدن يا راه ديگر مطالبي براي آنها كشف مي شود كه اين يك نحوه كرامتي براي آنها محسوب مي گردد و كاه ممكن است افراد معمولي با فراست و هوشي كه دارند با توجّه به قرائني و احوال و خصوصيّاتي كه ملاحظه مي كنيد مطلبي را بگويند و ديگران كه اين فراست را ندارند و خصوصيّاتي را كه او در نظر گرفته توجّه نداشته اند گمان مي كنند كه او از غيب خبر داده و كاملاً بديهي است كه اين غيب گويي نيست بلكه يك فراست و زيركي و باهوشي است .
دسته ديگري هستند كه در اثر رياضات و مخالفت نفس روح آنها قوي مي شود و مطالبي را غيبگويي مي كنند مانند بعضي از مرتاضان هندي و البته اين غيب گويي در يك محدوده ي خاصّي است و چه بسا غيب گويي آنها اشتباه از كار در مي آيد و بايد متذكّر شويم كه اين در اثر رياضات آنهاست و اثر وضعي عمل آنهاست و هيچگونه دلالتي ندارد بر اينكه اين مرتاضان انسانهاي سعادتمندي هستند و با فراسوي اين عالم در ارتباط هستند بلكه احياناً مرتاضان افرادي بي دين و لاابالي هستند و عمليات آنها صد در صد مخالف با رويه اسلامي است .
آري برخي مؤمنان پاك هم در اثر تهذيب نفس و صفاي روح و تلاش پي گير در تحصيل فضائل انساني و مجاهدت در انجام وظايف الهي به مرتبه اي مي رسند كه مي توانند از غيب خبر دهند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.